nieuws

Residentie betaalt tol van jarenlange bezuinigingen: Achterstallig baggerwerk kost gemeente Den Haag f. 90 miljoen

bouwbreed

Den Haag kampt met een forse achterstand in het onderhoudsbaggerwerk. Sinds eind jaren tachtig heeft de residentie als gevolg van bezuinigingen niets meer aan de watergangen gedaan. Gevolg is dat er een achterstallig onderhoud van 200.000 m3 baggerwerk is ontstaan. De totale omvang van het baggervolume bedraagt 400.000 m3. Zestig procent van de baggerspecie is zwaar verontreinigd. De gemeente wil de komende vier jaar in totaal f. 90 miljoen uittrekken om de achterstand in te lopen.

Jaarlijks wil Den Haag f. 22,5 miljoen steken in het uitbaggeren van de stadswateren. Voor het handhaven van een aanvaardbaar onderhoudsniveau wordt het budget structureel op f. 7,6 miljoen vastgesteld. In totaal trekt Den Haag de komende vier jaar f. 90 miljoen voor het baggerwerk uit.

Het is droevig gesteld met de Haagse waterbodems. In een raadsvoorstel aan de gemeenteraad om het achterstallig onderhoud met flinke middelen te lijf te gaan, schrijft het college dit voor een belangrijk deel toe aan bezuinigingen in de jaren tachtig. Maar ook de sterk stijgende kosten van verwerking en berging van baggerspecie en het gebrek aan stortlocaties hebben er volgens B en W toe geleid dat de uitvoering van onderhoudsbaggerwerk begin jaren negentig min of meer is stopgezet.

Problemen

“Sedertdien is derhalve het baggervolume in de watergangen zodanig toegenomen dat de aan- en afvoerfunctie van de watergangen, de handhaving van de waterkwaliteit en de leefbaarheid in diverse gebieden steeds vaker problemen opleveren”, aldus het college in het raadsvoorstel.

Dode vissen

Als waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder heeft Delfland met enige regelmaat bij de gemeente aan de bel getrokken omdat een verdere toename van het baggervolume het functioneren van het waterhoudkundige systeem in gevaar brengt.

“Verder uitstel van baggerwerkzaamheden is thans niet meer verantwoord”, zo stellen B en W nu. “Duidelijk is dat in een groot deel van de watergangen een kritische grens is bereikt. Dit uit zich vooral in een steeds verdergaande verstoring van de aan- en afvoerfunctie en in de in aantal en heftigheid toenemende klachten over stankoverlast en dode vissen en watervogels.”

In 1993 zijn steekproefgewijze metingen verricht en werd de omvang van het baggervolume op zo’n 270.000 m3 geschat. Hiervan was ongeveer 188.000 m3 als achterstallig onderhoud en ongeveer 82.000 m3 als regulier onderhoudsbagger bestempeld. De jaarlijkse aangroei van bagger was op ongeveer 40.000 m3 berekend. Twee jaar later moet dit cijfer door Den Haag fors worden bijgesteld. Zo blijkt niet alleen de jaarlijkse aanwas geen 40.000 m3 maar 47.000 m3 baggerspecie te bedragen en is er geen sprake van een baggervolume van 270.000 m3 maar 400.000 m3. Ruim de helft van dit volume wordt als achterstallig onderhoud bestempeld.

Van de 400.000 m3 baggerspecie waarmee de Haagse wateren is vervuild, is 60 procent zwaar verontreinigd, 30 procent matig verontreinigd en 10 procent licht verontreinigd.

Aanpak

Overigens wordt deze classificatie gegeven op basis van de in 1989 uitgevoerde steekproefgewijze inventarisatie. “Aangenomen moet worden”, zo stellen B en W vast, “dat de kwaliteit sindsdien gelijk is gebleven of verslechterd.” Om de forse achterstand in te lopen wordt de komende vier jaar volgens een zogenoemd prioriteitenschema gewerkt. Daarbij gaat de eerste aandacht uit naar het herstel van de aan- en afvoerfunctie van het waterhuishoudkundig systeem en het terugdringen van de overlast die men van het achterstallig onderhoud ondervindt.

Overigens ligt door de sinds 1 januari 1992 in werking getreden Waterschapswet de verantwoordelijkheid van de waterstaatkundige zorg bij de waterschappen. De bedoeling is dat de beheersverantwoordelijkheid van alle Haagse sloten, kanalen, beschoeiingen, vaarten en gemalen aan Delfland zal worden overgedragen.

Echter, zo schrijven B en W, bij de overdracht van het onderhoud dienen de waterstaatkundige werken in goede staat van onderhoud te zijn gebracht.

De achterstand moet in 1998 zijn weggewerkt.

Jarenlang heeft de gemeente Den Haag niet of nauwelijks iets gedaan aan het onderhoud van de wateren. Hierdoor kijkt de gemeente nu aan tegen een achterstallig onderhoud van ruim 200.000 m3 baggerwerk.

Reageer op dit artikel