nieuws

Raamwerk Werkspreiding Schilders aangepast

bouwbreed

Aanvullend overleg tussen werkgevers en werknemers in het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf heeft ertoe geleid dat het bij cao afgesproken Raamwerk Werkspreiding Schilders (RWS) op onderdelen is verduidelijkt.

Onder meer is het criterium voor deelname aan het RWS vastgesteld. Binnenkort ontvangen alle werkgevers en werknemers in deze bedrijfstak van het Sociaal Fonds Schildersbedrijf daarover meer informatie.

Zoals bekend kwamen partijen bij de cao voor deze branche eind april een vorm van werkspreiding overeen teneinde de grote seizoenswerkloosheid door flexibele werktijden voor zomer en winter te verkleinen.

In grote lijnen komt de overeenkomst er op neer dat werknemers in het hoogseizoen (van week 13 t/m week 44) maximaal een uur per dag langer ke werken. In het laagseizoen wordt deze opgespaarde uren met een opslag van werkgeverszijde van 50% uitgekeerd in tijd. Dat kan in de vorm van een of meer uren per dag, in hele dagen of in een aaneengesloten periode van meerdere dagen of weken.

Deelname aan het RWS is zowel voor werkgever als voor werknemers geschiedt op vrijwillige basis.

Alternatieven mogelijk

Nader overleg tussen partijen heeft er toe geleid dat van een RWS-experiment binnen een onderneming pas sprake is als minimaal 15% van de werknemers meedoet en in het hoogseizoen minimaal 35 uur per werknemer extra worden gemaakt en opgespaard voor de winterperiode.

Verder is afgesproken dat er wel van de regeling kan worden afgeweken mits men van het Bedrijfschap Schildersbedrijf in Rijswijk dispensatie heeft verkregen. Bij de beoordeling van alternatieven zal er op worden gelet dat redelijke grenzen niet worden overschreden.

Registratie

Om mogelijke onenigheid over het aantal opgespaarde uren te voorkomen is nu beslist dat de werkgever na afloop van elke vier weken een overzicht van het aantal uren dat de werknemer in die periode heeft opgespaard aan hem moet verstrekken.

Bovendien heeft hij het aantal opgespaarde uren door aan het Sociaal Fonds Schildersbedrijf, dat aan het begin van het laagseizoen – ter dubbele controle – de werknemer weer laat weten hoeveel uren hij in het totaal heeft opgespaard.

Als de opgespaarde uren inclusief de 50% extra werkzekerheid ‘uitbetaald’ dan krijgt de werknemer aan het einde van het laagseizoen opnieuw een overzicht van het SFS waarop het aantal afgeboekte uren staat vermeld.

Stimulering

Deelname aan het Raamwerk Werkspreiding Schilders is, gezien het criterium niet voor iedereen mogelijk, maar bovendien niet verplicht.

Partijen bij de cao hebben overigens, teneinde de continuiteit in de bedrijfstak zo optimaal mogelijk te waarborgen, besloten dat wanneer een werkgever niet meedoet of er niet in slaagt de doelstelling van het RWS te halen, dat compenseert door betaling van een stimuleringsheffing van – 50 per werknemer per week vanaf week 41 t/m week 2.

Werkgevers worden daartoe in een viertal categorieen ingedeeld. Al naar gelang de indeling hoeft is in het geheel geen stimuleringsheffing verschuldigd dan wel maximum 80%. Het Sociaal Fonds Schildersbedrijf komt met een nadere indeling.

Reageer op dit artikel