nieuws

Provincie Limburg blijft tot 2015 bodem schoonmaken

bouwbreed

De sanering van de Limburgse bodem is volgens het provinciale bestuur niet voor 2015 afgerond. Er komen nog steeds gevallen van vervuiling bij terwijl het opruimen ervan duurder wordt. Limburg zal niet in alle gevallen overgaan tot multifunctioneel saneren. De provincie wil verder meer vaart achter de schoonmaak zetten.

Het bestuur hoopt met grotere bedrijven afspraken te maken over sanering in eigen beheer. Het gaat hierbij om een aanvulling op reeds bestaande convenanten. Limburg studeert voorts op eventuele deelname aan de ontwikkeling van nieuwe technieken. Meer dan voorheen moet de schoonmaak aansluiten op bijvoorbeeld stedebouwplannen.

In het milieubeleidsplan 1995-1998 zegt Limburg te verwachten dat de veroorzaker van vervuiling een groter aandeel krijgt in het opruimen ervan. Het meeste resultaat valt hier te verwachten van de BSB-operatie. De uitbreiding van de Wet bodembescherming met een saneringsregeling geeft het bestuur een nieuw en met dwangmaatregelen uitgebreid juridisch instrumentarium. De provincie ziet erop toe dat de vervuiler of de eigenaar de verantwoordelijkheid voor financiering en onderzoek overneemt. Meer dan voorheen zal het bestuur zich moeten richten op gevallen waarvoor geen verantwoordelijke partij kan worden aangewezen.

Tekort

In de komende planperiode wil Limburg meer financiele middelen verwerven. Daaraan bestaat momenteel een tekort, terwijl de kosten voor onderzoek en sanering stijgen. Een ander probleem is het ontbreken van een concrete uitwerking van locatiespecifieke omstandigheden in Limburg zoals ook een kwantificering van het begrip ‘milieurendement’ ontbreekt. Onder meer het verkeer en aanvoer vanuit het buitenland zorgen voor een doorgaande diffuse belasting van land- en waterbodems. Er bestaan ook geen verwerkingsmogelijkheden voor ernstig vervuilde baggerspecie en verontreinigde mijnsteen. Ook ontbreken mogelijkheden voor grootschalig hergebruik van licht vervuilde grond. In situ-reinigingstechnieken blijken vooralsnog onvoldoende in te zetten.

Limburg wil binnen een generatie greep krijgen op de situatie van de bodem. Dit streven houdt in dat er in 2010 inzicht bestaat in de omvang van de ernstige vervuiling. In dat jaar moeten ook de meest dringende gevallen zijn opgeruimd of beveiligd en waar nodig voor niet-urgente gevallen beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Limburg denkt de versnelde uitvoering van onderzoek en sanering door gemeenten en beheerders van de waterkwaliteit te ke bevorderen door mandatering van bevoegdheden. Dat kan bijvoorbeeld in gevallen waarin met werk werk wordt gemaakt of waarin de totale kosten niet hoger uitvallen dan de eigen bijdragen van de gemeenten.

Bevel

De provincie richt een onderhandelings- en procesgroep op om de uitvoering van saneringen door en op kosten van veroorzakers of eigenaren te bevorderen. Het rijk en de landsadvocaat zullen daarbij advies geven. Wanneer dat nodig blijkt dwingt de provincie aanpak in eigen beheer af met een onderzoeks- en saneringsbevel. Vrijwillige saneerders ke daarentegen op steun en begeleiding rekenen. De sanerende maatregelen ke dan aansluiten op de investeringsplannen voor de aanpak van milieuproblemen in bredere zin van het individuele bedrijf. Over het geheel genomen krijgen de verantwoordelijke partijen meer ruimte om zelf zaken te regelen. De taken worden in overleg vastgesteld, al dan niet in de vorm van een convenant.

Limburg werkt in de komende tijd de toepassing van locatiespecifieke omstandigheden verder uit waardoor een efficientere aanpak mogelijk wordt. Het bestuur blijft deelnemen aan de integrale (stadsgewestelijke) werkgroepen die voortkomen uit het ruimtelijke beleid in het kader van de VINEX. Hierdoor zijn problemen omtrent de kwaliteit van de bodem vroeg vast te stellen en ke tijdig maatregelen worden genomen. De provincie beziet verder mogelijkheden van co-financiering van saneringen en deelname aan proefpoen voor het ontwikkelen van nieuwe technieken die in Limburg toepassing ke vinden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels