nieuws

Overijssel moet en wil haast maken met grenscorrecties: Steden kampen met fors tekort aan bouwlocaties

bouwbreed Premium

Alleen door middel van grenswijzigingen en zeer nauwkeurig omgaan met de schaarse ruimte kan de woningbehoefte in de Overijsselse grote steden worden aangepakt. Momenteel stuiten met name Almelo, Deventer en Hengelo en in mindere mate Enschede en Zwolle, op ruimtelijke problemen. Daarentegen kijken de steden wel aan tegen een bebouwingsopgave van ruim 27.000 woningen in de komende tien jaar.

Hiervoor hebben de vijf steden nog afgelopen week een convenant ondertekend. In dit convenant hebben de Overijsselse steden, zoals Cobouw reeds meldde, de afspraak vastgelegd om nauwer samen te gaan werken als het gaat om de realisering van de taakstelling. In dit kader steekt de provincie Overijssel de komende twee jaar – 15 miljoen in verstedelijkingspoen en herstructureringen van bedrijfsterreinen. Daarnaast ke de steden aanspraak maken op Vinex-rijksgelden.

Echter, de inspanningsverplichting voor de bouw van 27.000 woningen dreigt onder druk te komen staan, door het ontbreken van ruimte om die huizen ook werkelijk te bouwen. “Op binnenstedelijke locaties kan er nog een inhaalslag worden gepleegd”, zegt een woordvoerster van de provincie Overijssel desgevraagd. “Maar voor wat betreft de uitleggebieden liggen de zaken een stuk moeilijker. Die ruimte is er op eigen grondgebied nauwelijks.”

Gebrek

Vooral het gebrek aan woningbouwlocaties is er volgens de voorlichtster dan ook de oorzaak van dat de bouw in de vijf grote steden in het afgelopen jaar is achtergebleven. Weliswaar nam per saldo de woningbouw in vergelijking met 1993 in Overijssel met dertien procent toe, van de totale nieuwbouw kwam slechts 36 procent in de vijf grote steden terecht. “De groei van de plattelandsgemeenten spoort niet met het beleid van de provincie. De woningbouw moet meer rond de vijf grote steden worden geconcentreerd met als doel de positie van Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle te versterken”, aldus de provincie Overijssel.

Vorig jaar zijn er in deze provincie in totaal 5974 woningen gebouwd. De verwachting is dat juist door meer te bouwen op binnenstedelijke locaties de woningbouw in de ‘grote vijf’ dit jaar iets zal toenemen.

Herindeling

Om echter de woningbouwbehoefte en de realisering van bedrijfsterreinen voor de toekomst definitief veilig te stellen, willen Gedeputeerde Staten van Overijssel zo snel mogelijk een begin maken met de gemeentelijke herindeling. Hoewel GS op basis van het beleidsprogramma voor de 45 gemeenten aan het einde van deze eeuw een globaal plan van aanpak klaar willen hebben, wordt met name voor de steden Almelo, Deventer en Hengelo een uitzondering gemaakt.

Immers, voor vooral deze drie steden moeten in de visie van GS de ruimtelijke knelpunten voor 1 januari 1999 daadwerkelijk zijn opgelost. “Dit betekent dat provinciale staten de plannen die voorzien in de oplossing van de ruimtelijke vraagstukken rond 1997 moeten hebben vastgesteld.”

Volgens de woordvoerster komt het er op neer dat grenswijzigingen de gemeenten meer lucht moeten geven. “Het is voor een gezonde ontwikkeling van de grote steden noodzakelijk dat deze op eigen grondgebied voor een periode van minimaal 25 jaar vooruit ke met woningbouw en bedrijfsvestiging.”

Procedure

Al direct na de zomerperiode wil de provincie met de betrokken gemeenten om de tafel gaan zitten. Bedoeling is dat dan de knelpunten worden geinventariseerd en mogelijke oplossingen worden gevonden. “Afhankelijk van de uitkomsten van het overleg met Almelo, Deventer en Hengelo zullen GS tevens op korte termijn in overleg treden met de betrokken buurgemeenten. De wettelijke procedure gaat pas van start nadat Provinciale Staten dit najaar criteria en uitgangspunten voor gemeentelijke herindeling zullen hebben vastgesteld”, aldus de provincie.

Reageer op dit artikel