nieuws

‘Meer aandacht nodig voor economie in grote vier’

bouwbreed Premium

De grotere steden moeten een sterkere economische structuur creeren. Dit kan door meer bedrijventerreinen te realiseren en niet alle beschikbare ruimte voor woningbouw te bestemmen. Daarnaast moet er iets aan de bereikbaarheid van de grote steden worden gedaan. Ook moet bedrijvigheid in de stadswijken worden teruggebracht.

Dit stelt de werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid Holland, NCW West-VNO, in de gisteren gepresenteerde nota ‘Naar een effectief grote stedenbeleid’. Deze nota moet volgens bestuurslid I. van Woerden vooral worden gezien als een reactie van de werkgevers op het grote stedenbeleid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken J. Kohnstamm.

In de nota wordt geconstateerd dat veel problemen waar de vier grote steden mee kampen zijn terug te voeren op de werkloosheid. Dit komt mede doordat veel bedrijven zijn weggetrokken. “We vinden dan ook dat de economische dynamiek terug moet keren naar de grote steden. Behoud en vestiging van bedrijven zullen een positief effect hebben op de werkgelegenheid”, aldus Van Woerden in een toelichting op het rapport.

Een doorn in het oog van de werkgeversorganisatie is het ontbreken van voldoende bedrijventerreinen in en rond de ‘grote vier’. Van Woerden: “In de Vierde Nota -extra zijn vele tienduizenden woningen gepland en is veel te weinig ruimte voor bedrijfsvestigingen gereserveerd. Daar komt nog bij dat in de steden veel bedrijfslocaties voor woningbouw worden opgeofferd. Op deze manier worden straks woningen gebouwd voor mensen waarvoor geen werk beschikbaar is. Als niet de economie in de steden wordt versterkt, zijn alle andere oplossingen alleen maar lapmiddelen.”

Infrastructuur

Een ander heikel punt vormt in de visie van de werkgeversorganisatie de bereikbaarheid van de grote steden. Die is, zo blijkt uit de werkgeversnota ronduit, pet. Zestig procent van de bedrijven in de Randstad hebben regelmatig of structureel last van files op de weg. De bereikbaarheid van bedrijven met openbaar vervoer wordt door ondernemers eveneens als slecht ervaren. De grote steden zullen middels adequate weginfrastructuur voldoende bereikbaar moeten zijn. “Een effectief grote stedenbeleid betekent dus ook investeren in infrastructuur”, aldus de aanbeveling van NCW West-VNO.

Parkeerbeleid

In het verlengde hiervan wijzen de werkgevers iedere aanscherping van het parkeerbeleid af: “Binnensteden zijn als ‘broedplaats’ voor nieuwe bedrijven van belang. Een te stringent parkeerbeleid kan behalve autoluwe binnensteden ook resulteren in afname van de voor steden zo broodnodige werkgelegenheid.”

Overigens pleit NCW-West-VNO ook voor de terugkeer van de vaak kleinschalige bedrijvigheid in de stadswijken. “Dit moet een integraal onderdeel zijn van het stadsvernieuwingsbeleid. Dat beleid is in onze visie dus meer dan het renoveren van woningen. Een consistent beleid is nodig omdat dan het vertrouwen van het bedrijfsleven terugkeert.”

Banenplan

Voor wat betreft de aanpak van de problemen vrezen de werkgevers dat de politiek meer kiest voor de sociale invalshoek. Daarom moeten volgens NCW West-VNO de 40.000 zogenoemde Melkert-banen zoveel mogelijk in de marktsector worden ingevuld. “Anders leveren zij geen bijdrage aan de economische structuur van de regio en gaat van het initiatief van Melkert onvoldoende structuurversterkende werking uit”, aldus Van Woerden.

Reageer op dit artikel