nieuws

Lubberhuizen (VBKO) hekelt besluitvorming Dijkenbouwers vrezen grote vertragingen

bouwbreed Premium

Er wordt bij de dijkversterkingen teveel tijd besteed aan plannenmakerij en aanbesteding waardoor de daadwerkelijke tijd om het werk uit te voeren aanzienlijk wordt beperkt. Aannemers die de dijken moeten bouwen zijn niet of nauwelijks bij de voorbereidingen betrokken en suggesties van brancheorganisaties worden niet opgepakt.

Aldus W.A. Lubberhuizen, voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers in Bagger- Kust en Oeverwerken (VBKO) gisteren in Arnhem tijdens het Euroforum-congres over het ‘Deltaplan Grote Rivieren’.

De VBKO-voorzitter had geen goed woord over voor de wijze waarop de dijkenproblematiek wordt aangepakt. Tekenend vond hij het dat hij namens het uitvoerend bedrijfsleven op het congres na vijf verschillende “overheidsdienaren, het knikkebollend gezelschap” ook nog iets mocht toeroepen. “

Op vergelijkbare wijze wordt het uitvoeren van het nieuwe Deltaplan ondergeschikt gemaakt aan de tijd die men uittrekt voor plannenmakerij en aanbesteding. Bestuurlijke processen hebben zoveel tijd nodig dat de tijd om de dijken daadwerkelijk te verstevigen in het gedrang komt. Ik tel”, zo hield Lubberhuizen zijn gehoor voor, “naast de ambtelijke Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren en de LCCD als interprovinciaal coordinatieplatform zes tot tien provinciale overleggroepen, overleggroepen voor financien en procedures, poteams voor de waterschappen, een centraal poteam voor de Unie van Waterschappen en een specialisme Toetsgroep van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als een evenwicht tussen het aantal pratende ambtenaren en daadwerkelijke dijkenverhogende dijkwerkers de opzet was, dan lijkt dat te lukken. Het begrip oeverloos plannen maken dreigt een al te letterlijke betekenis te krijgen.”

De gevolgen laten zich in de visie van Lubberhuizen raden: “Ons dijkenbouwers, wordt door het vergaderen en de betrokken bestuurslagen die iets te veel met zichzelf bezig zijn, de kans ontnomen om ons continent te realiseren en voor 1997 de eerste 150 kilometer dijk gezond en wel op te leveren.”

IPO

Deze visie stond gisteren op het congres overigens lijnrecht tegenover die van mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Rombouts roemde juist de snelle besluitvorming waarmee goede resultaten zijn behaald. “Daarom moet de huidige wet- en regelgeving op meer beleidsterreinen onder de loep worden genomen. De Deltawet grote rivieren, waardoor de dijkversterking versneld kan worden uitgevoerd, heeft bewezen dat dit mogelijk is.”

Overigens plaatste de UIPO-directeur wel de kanttekening dat de wetgeving drastisch moet worden veranderd om de doelstelling, 700 kilometer dijk aanpakken voor het jaar 2000, te ke halen. Volgens Rombouts moet de wet- en regelgeving zodanig zijn veranderd dat de voorbereiding besluitvorming en grondverwerving voor de versterking van de dijken in 24 maanden kan worden afgerond.

Financieel

Onterecht noemde Lubberhuizen de kritiek dat aannemingsbedrijven uit het Deltaplan Grote Rivieren een slaatje hopen te slaan. Al eerder wees hij deze opmerking in Cobouw als onzin resoluut van de hand. In zijn inleiding op het Euroforum-congres hekelde Lubberhuizen de wijze waarop de plannen worden doorgerekend en in de meeste gevallen financieel naar beneden worden bijgesteld. Als stevige belastingbetaler en medesponsor van de schatkist zei de VBKO-voorzitter het aan de ene kant wel te ke waarderen dat de overheid de diverse werken zo goedkoop mogelijk wil aanbesteden maar aan de andere kant vroeg hij zich af in hoeverre dat geld bespaart. Vraagtekens zette hij dan ook bij de vanzelfsprekendheid van de openbare aanbesteding. “Wil de overheid aannemers tegen elkaar uitspelen of wil ze een eerlijke kuub voor een eerlijke gulden? Ogenschijnlijk levert het veel geld op om ieder dijkvak apart, geheel volgens de Europese regels, Europawijd aan te besteden. Wij constateren de neiging bij gunning vooral te letten op de scherpe prijzen en niet op de deskundigheid en ervaring van de aannemers. Zo’n benadering kost tijd, geld als het weer over moet en veiligheid.”

Reageer op dit artikel