nieuws

Limburgse Bergen luidt de noodklok

bouwbreed Premium

De Limburgse Maas-gemeente Bergen luidt de noodklok. Ze vreest aan alle kanten belemmeringen in haar ontwikkeling: op gebied van de woningbouw, op gebied van de werkgelegenheid, op gebied van bodemsanering en op gebied van toerisme en recreatie. Op de provincie wordt nu een klemmend beroep gedaan maatregelen te nemen om Bergen uit haar netelige positie te verlossen.

In de door de gemeenteraad onderschreven beleidsnota ‘Bergen na(ar) 2000’ concluderen B en W dat de gemeente “de komende jaren in veel opzichten voor problemen komt te staan”. Als eerste belemmering noemen ze het streekplan voor Noord- en Midden-Limburg: “Dit biedt Bergen geen enkele ruimte voor het ontwikkelen van industriele werkgelegenheid.”

Maar het streekplan legt de gemeente ook grote beperkingen op ten aanzien van de volkshuisvesting, mede vanwege de zeer beperkte woningbouwcontingenten die de provincie toekent. “Deze zaken maken het de gemeente onmogelijk een aantrekkelijk woningbouwprogramma te bieden, zowel voor de eigen inwoners als voor niet-Bergenaren”, stellen B en W vast.

Ook belemmerend werken “de bijdragen in de kosten van enkele gevallen van bodemsanering die door de provinciale overheid aan de gemeente zijn opgelegd, terwijl over de noodzaak van verdere sanering van de onderhavige terreinen gediscussieerd kan worden”.

Zand- en grindwinning

Verder wijst het college van bergen op de “teruglopende inkomsten uit de zand- en grindwinning” en op de “grote financiele offers als gevolg van de Maas-overstromingen”.

Kritiek heeft de gemeente op de beperkte uitleg die de provincie geeft aan het begrip ‘toeristisch-recreatief zoekgebied’. Want Bergen heeft volgens B en W “juist op dat vlak enorme mogelijkheden”.

De gemeenteraad heeft inmiddels in een motie geconcludeerd dat “van de gemeentelijke overheid in redelijkheid niet verlangd kan worden dat zij alleen de problemen oplost waarvoor zij zich geplaatst ziet”.

De motie is ter kennis gebracht van gedeputeerde en provinciale staten in Limburg.

Reageer op dit artikel