nieuws

Limburg steekt extra geld in infrastructuur

bouwbreed

De provincie Limburg heeft volgend jaar f. 16,35 miljoen beschikbaar voor nieuw beleid. Het meeste van dat geld ( f. 7 miljoen) zal worden aangewend voor bevordering van de economie. Daarbij gaat het vooral om investeringen op het gebied van de infrastructuur: uitbreiding en verbetering van het wegennet, aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en terreinen en verplaatsing van bedrijven. Ook aanleg van fietspaden krijgt een forse extra impuls.

Dit blijkt uit de door gedeputeerde staten gepresenteerde begroting voor 1996. De financiering van nieuw beleid is mogelijk door ruimte in de begroting zelf (een overschot van ruim f. 5,5 miljoen), een zogeheten oud-voor-nieuw operatie ( f. 5,65 miljoen) en herschikking binnen bestaande beleidsposten ( f. 5,2 miljoen).

Het voor nieuw beleid beschikbare budget wordt vooral gebruikt om een impuls aan de economie in Limburg te geven. Daardoor komt volgend jaar nu totaal f. 33,43 miljoen beschikbaar voor investeringen in het wegennet.

Om iets te doen aan het door het ministerie van Economische Zaken gesignaleerde dreigende schaarste aan bovenregionale bedrijventerreinen, trekken GS f. 2,2 miljoen extra uit voor uitvoering van concrete poen in Heerlen, Beek, Roermond en Venlo.

Om in 1996 een aanzet te ke geven tot het gewenste provinciaal mobiliteitsbeleid trekken GS f. 1 miljoen extra uit, onder meer bestemd voor pobegeleiding voor de uitvoering van het trace A73 Zuid, verbetering van kruispunten en aanleg van fietspaden langs provinciale wegen. Voor dat laatste doel komt bijna f. 350.000 meer beschikbaar.

Overigens concluderen gedeputeerde staten in dit verband dat de voorbereiding van de in het Provinciaal Fietspaden Plan voor 1996 voorziene uitvoeringspoen als gevolg van planologische regelingen en grondaankopen “een zodanige vertraging hebben opgelopen dat alleen het fietspad Gulpen-Wittem in uitvoering kan worden genomen”.

Vervroegen

In verband hiermee is besloten andere fietspadenpoen naar voren te halen. Het gaat om Venlo-Sevenum en Maastricht-Valkenburg. De werkzaamheden omvatten het vervangen van de in slechte staat verkerende tegelverharding door een duurzame betonconstructie.

Teneinde de voor 1997 tot en met 1999 geplande fietspadenpoen te ke voorbereiden (inclusief grondaankopen) willen GS van het budget voor nieuw beleid bijna f. 2,5 miljoen hiervoor reserveren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels