nieuws

‘Geselecteerd monument beschermen tegen sloop’

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant gaan initiatieven nemen om te komen tot een belangrijke aanpassing van de wet- en regelgeving ten aanzien van het monumentenbeleid. Ze willen dat er een stringente bepaling wordt opgenomen die sloop van panden verbiedt wanneer deze al door de gemeenteraad zijn voorgedragen voor plaatsing op de monumentenlijst.

Dit kondigen GS aan in de beantwoording van vragen van het CDA over de sloop van een pand in de gemeente Waalre. Eind mei dit jaar werd het gebouw afgebroken, terwijl de gemeenteraad al in september 1993 aan het provinciaal bestuur had gevraagd het gebouw als monument voor te dragen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Het vreemde is dat, zolang geen besluitvorming over een dergelijk verzoek heeft plaatsgevonden, er voor een gemeente geen weigeringsgrond bestaat voor het afgeven van een sloopvergunning. Op 7 maart was de gemeente dan ook gedwongen een sloopvergunning te verstrekken, hoewel ze zelf voorstander was van behoud van het monumentale pand.

Wrang

Nog wranger is het dat kort daarna – op 16 maart – door GS uiteindelijk besloten werd het gebouw inderdaad als monument voor te dragen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Het CDA betreurde die gang van zaken ten zeerste omdat “door de onduidelijkheid van deze situatie de eigenaar tot sloop is overgegaan, waardoor nu een in cultuurhistorisch opzicht zeer waardevolle villa verloren is gegaan”.

Voordracht verkorten

Om herhaling te voorkomen drong het CDA er bij GS op aan de provinciale procedure tot voordracht van een monument te verkorten en te bewerkstelligen dat het besluit van een gemeenteraad tot voordracht van een pand voor de monumentenlijst automatisch een weigeringsgrond wordt voor verlenen van een sloopvergunning. Daartoe zou dan de wettelijke regelgeving moeten worden gewijzigd. In die opvattingen ke GS zich geheel vinden. Ze zullen daarom in samenspraak met het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de rijksoverheid wijziging van de procedure bepleiten.

Indien dat niet het gewenste effect heeft zullen ze binnen de Vereniging van Brabantse Gemeenten bevorderen dat gemeenten maatregelen nemen.

Volgens GS ke gemeenten voortijdige sloop voorkomen door panden die voorgedragen zijn als monument, hangende de procedure, tijdelijk te beschermen door ze als gemeentelijk monument te bestempelen.

Die voorbescherming van al geselecteerde panden achten ze zeer gewenst: “Er is immers veel tijd, energie en geld gestoken in de selectie.”

Reageer op dit artikel