nieuws

Geldgebrek dwingt Zeeland tot ander wegonderhoud

bouwbreed Premium

De provincie Zeeland wil toe naar een efficienter onderhoud en beheer van het wegennet. Dat is nodig, omdat er minder geld voor onderhoud beschikbaar is. Met het oog op die problematiek zullen gedeputeerde staten volgend jaar een nota over de kwaliteit van het wegonderhoud presenteren, waarin normen en criteria worden aangegeven voor het verrichten van werkzaamheden aan de wegen.

Dit kondigen GS aan in de begrotingsbrief 1996. Volgens hen zal handhaving van de kwaliteit van het provinciaal wegennet “als eerste zorg” uitgangspunt in het verkeers- en vervoersbeleid zijn. Als gevolg van “verdere aanscherping van milieu-eisen zal evenwel minder geld aan het directe onderhoud worden besteed”. Vandaar dat ze doorgaan met “het blijven zoeken naar werkmethodes, die een zo hoog mogelijk rendement opleveren”.

In dit kader laten GS weten dat “het vervangen van de qua onderhoud dure tegelfietspaden zal worden geintensiveerd”. Tot nu toe werden tegelverhardingen bij voorkeur vervangen door verhardingen van cementbeton. Maar door de in 1994 ingegane vermindering van het budget hiervoor, is het tempo van vervanging aanzienlijk gedaald. In verband hiermee hebben GS besloten dat in de toekomst “op plaatsen waar dit technisch mogelijk is, tegelfietspaden zullen worden overlaagd met asfaltbeton. Technisch gezien is dit een wat mindere constructie dan het vervangen van tegels door cementbeton. Hier staat tegenover dat de initiele kosten van het overlagen aanzienlijk lager zijn. Zodoende kan het comfort voor de fietsers in een veel hoger tempo worden verbeterd”.

Volgens GS zijn met asfaltbeton overlaagde tegelfietspaden qua onderhoud “aanzienlijk duurder dan fietspaden met een verharding van cementbeton. Maar de indruk bestaat dat over de totale levensduur de kosten vergelijkbaar zijn”.

Plan voor Renesse

Overigens constateren ze dat in Zeeland de groei van het recreatieverkeer tot steeds meer problemen leidt met betrekking tot de bereikbaarheid en het woon- en leefklimaat. In dat verband juichen GS een initiatief toe van de gemeente Westerschouwen tot een “nieuw en ambitieus beleid, dat vanuit een integrale aanpak het recreatieverkeer wil geleiden en beheersen”. Het provinciale beleid in 1996 concentreert zich volgens hen dan ook op “het dichterbij brengen – samen met andere wegbeheerders – van een betere geleiding van het verkeer in de omgeving van Renesse”.

De betrokken gemeente heeft een mobiliteitsplan opgesteld, dat onder meer voorziet in een verkeers- en vervoerstransferium. Dat moet al voor de zomer van 1996 in gebruik worden genomen. Uit de provinciale middelen willen GS alvast f. 1,25 miljoen bijdragen in de kosten van de eerste fase en binnen dit plan het kruispunt Lage Zoom-Stoofweg ombouwen tot een rotonde met een aansluiting op de Helleweg. De kosten van dat infrastructurele werk worden geraamd op f. 2 miljoen.

Het rijk subsidieert, als pilot-po, zowel aanleg van transferium als van de rotonde met aansluiting op de Helleweg met 50% van de kosten. De provincie ziet dat werk “uitdrukkelijk als onderdeel van de aanleg van de N652, de nieuwe verbinding tussen Scharendijk en Renesse”.

Bruggen en sluizen

Nog dit jaar zal in Vlissingen worden begonnen met renovatie van de elektrische installatie van de sluis. In 1996 komt een vergelijkbaar voorstel voor renovatie van de sluis in Veere. Van de Arnebrug zal volgend jaar het rijdek worden vervangen, terwijl de staalconstructie wordt geconserveerd. Wat betreft de Zeelandbrug verwachten GS dat volgend jaar het conserveren van de liggers zal worden voltooid. Daarnaast wordt voortgegaan met herplaatsen van de middenleuning, het wisselen van de dwarskrachtdeuvels, repareren van de spankassen in de westelijke rand van de liggers en aanpassing van de betonrand.

Overname van de vaarweg Veerse Meer en daarmee van beheer en onderhoud van de Zandkreeksluis, is nog steeds niet rond. Met het rijk is namelijk nog steeds geen overeenstemming bereikt over het kwaliteitsbeheer.

Het probleem spitst zich toe op de noodzakelijke bouw van een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam. Die sluis, uitsluitend bestemd voor waterbeheer, moet f. 30 miljoen kosten. Pas als de waterkwaliteit goed is, wil de provincie tot overname besluiten. Maar het rijk heeft vooralsnog geen geld voor bouw van de sluis.

Die patstelling duurt al heel lang. Maar een woordvoerder van Rijkswaterstaat verwacht dat “er een goede kans is dat deze zomer nog op de rijksbegroting middelen zullen worden gevonden om het po te ke gaan uitvoeren”. Ook GS laten weten dat er nu “perspectieven zijn om de zaak te regelen”.

Reageer op dit artikel