nieuws

Gedeputeerde Wolf pleit voor ruimtelijke oplossingen Leefbaarheid Zuidvleugel op alle fronten in gevaar

bouwbreed Premium

Er moeten snel ruimtelijke oplossingen in de Zuidvleugel van de Randstad worden gevonden. De inspanningen in het kader van de Vinex zijn niet voldoende om de problemen een halt toe te roepen. Het woningtekort loopt op, de werkgelegenheid kalft af, de leefbaarheid laat te wensen over en de gebrekkige bereikbaarheid belemmert de economie. “Kortom de Zuidvleugel dreigt te verarmen.”

Dit doembeeld schetste de Zuid Hollandse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Jaap Wolf, tijdens een manifestatie over de ruimtelijke toekomst van de Zuidvleugel, het gebied dat zich uitstrekt van Dordrecht tot Leiden en van Hoek van Holland tot Gouda. “De Zuidvleugel telt ongeveer 2, 5 miljoen inwoners. En er staan net zoveel woningen als in Noord Brabant, namelijk een miljoen, op minder dan de helft van de oppervlakte van die provincie”, aldus Wolf. Voor de Zuidvleugel staat er een forse verstedelijkingsopgave op het programma. Er is in de komende twintig jaar een behoefte aan een uitbreiding van de woningvoorraad met zo’n 250.000 woningen. “De laatste becijferingen”, zo opperde de gedeputeerde, “komen zelfs uit op 280.000 woningen, wat neerkomt op een uitbreiding van meer dan 25 procent.”

Gevaren

Ruim de helft van deze verstedelijkingsopgave wordt tot het jaar 2005 in het kader van de Vinex-plannen uitgevoerd. Met een dergelijk verstedelijkingsprogramma laten de gevaren zich in de visie van Wolf raden: “Het tekort aan operationele verstedelijkingsruimte in relatie tot de niet aflatende stedelijke ruimtebehoefte, de fragmentatie van groene ruimten en het ontbreken van een hoogwaardig regionaal openbaar vervoernet bedreigen de internationale concurrentiepositie, de kwaliteit van de stedelijke samenleving en het welslagen van het Groene Hart-beleid.”

Kansen

Om dit tij te keren is het volgens Wolf van belang dat er voor de lange termijn een ruimtelijk perspectief wordt vastgesteld. “Daarbij is het tevens van belang”, zo hield Wolf zijn gehoor voor, “dat de kansen van de Zuidvleugel worden benut.”

Als kansen van het gebied noemde hij een herkenbare en identiteitverschaffende variatie in gebiedstypen en landschappen, goede verbindingen tussen de belangrijkste economische centra in en rondom de Zuidvleugel en het Europese achterland, een rijke schakering aan stedelijke milieus en voorzieningen en een verscheidenheid aan werkgelegenheid.

Voor wat betreft de bereikbaarheid stelde de gedeputeerde vast dat de realisering van een regio-railnet meer dan noodzakelijk is. Een dergelijk net kan worden opgebouwd door verknoping van de Rotterdamse metro, de Haagse sneltram en sommige NS-lijnen, aangevuld met enige ontbrekende schakels, met op den duur uitlopers richting Drechtsteden en Leidse regio.

“Een breed bestuurlijk draagvlak voor de Randstad-Rail lijkt aanwezig”, aldus Wolf daarmee doelend op het deze week verschenen rapport over de haalbaarheid van de Randstad-Rail. Voor wat betreft het realiseren van een aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu is volgens Wolf het creeren van een grote variatie aan stedelijke milieus vereist.

Voorsorteren

“De steden, het groene raamwerk en het regio-railnet leveren tezamen het kader voor een regiospecifieke, en daarmee op het niveau van de Zuidvleugel een diverse stedelijke en groene inrichting als strategische aanvulling op de stad. Hiermee wordt de stap gezet van compacte stad naar compacte stadsregio. Daarmee zijn echter wel”, zo plaatste Wolf daarbij als kanttekening, “de grenzen van de verstedelijking vrijwel bereikt. Dit vereist nu al een zo doelmatig mogelijk grondgebruik en het aangaan van allianties met aangrenzende regio’s, ofwel het voorsorteren op de toekomst.”

Reageer op dit artikel