nieuws

Corporaties: meer geld nodig voor bouwen op Vinex-locaties

bouwbreed

Het simpele feit dat er nu een Nationaal Programma Volkshuisvesting ligt, waarin de corporaties toezeggen 100.000 sociale huurwoningen te zullen bouwen, betekent nog niet dat er geen extra financiele steun van de overheid nodig is om die taakstelling te realiseren. Rijk of gemeenten zullen hoe dan ook compensatie moeten bieden voor de in veel gevallen zeer hoge grondprijzen op Vinex-locaties. Gebeurt dat niet, dan is het onmogelijk om op die locaties sociale woningbouw te realiseren.

Dat stellen de landelijke centrales van woningcorporaties Nationale Woningraad en het NCIV. Een en ander bleek op een persconferentie voorafgaand aan een drukbezocht symposium te Rotterdam, waar de Commissie Veringa haar eindadvies over de gedragscode bekend maakte, en de Nationale Woningraad en het NCIV het Nationaal Programma Volkshuisvesting presenteerden.

Kern van dat programma is dat de corporaties de komende vier jaar 100.000 betaalbare woningen zullen bouwen, in de sociale huursector, met een huurprijs van f. 700.

Dat zijn 13.000 woningen meer dan in het indicatieve bouwprogramma van het ministerie van VROM is voorzien. Met de vrijwillig opgelegde taakstelling is voor de corporaties een investering gemoeid van f. 2 miljard tot f. 3 miljard.

Bijspringen

Het is volgens algemeen directeur N. van Velzen van de NWR en directeur mr. W.D. van Leeuwen echter ondenkbaar dat de corporaties zoveel sociale huurwoningen ke bouwen zonder zonder dat de overheid zal moeten bijspringen. “Onze zorg zit bij de Vinex-locaties”, aldus Van Velzen. “Van een groot aantal locaties zijn de grondprijzen zo hoog dat het zeer moeilijk zal zijn om daar goedkope sociale huurwoningen te realiseren. Ja, bij een rente van drie of vier procent zou het ke. Maar dat is niet reeel. In de huidige situatie is het ondenkbaar dat op Vinex-locaties zonder extra inspanning van de overheid betaalbaar kan worden gebouwd.”

Volgens NCIV-directeur mr. W.D. van Leeuwen maakt het daarbij niet uit of het rijk nu bijspringt met extra grondkostensubsidies, of dat de gemeenten de grond verwerven en voor weinig geld aan de corporaties ter beschikking stellen. “Het gaat er ons om dat het probleem wordt opgelost.”

Van Velzen waarschuwde ervoor dat als dit niet gebeurt, de wijkopbouw op Vinex-locaties wel eens erg eenzijdig zou ke uitpakken. “Dan zullen corporaties niet in staat zijn te bouwen op Vinex-locaties. En zonder hulp van de corporaties zal op bijvoorbeeld een locatie als de Leidsche Rijn bij Utrecht, waar toch 30.000 woningen moeten worden gebouwd, er niet een woning worden gerealiseerd, met een huurprijs rond de f. 700 per maand.”

Brief Tommel

Behalve aan het Nationaal Programma Volkshuisvesting (NPV) en de gedragscode werd op het symposium ook veel aandacht besteed aan de brief van staatssecretaris Tommel over de aanscherping van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Zoals gisteren gemeld wil de bewindsman de vrijheden van corporaties op onderdelen inperken en het toezicht op hun handelen aanscherpen. Hoewel Van Leeuwen en Van Velzen het nog steeds niet eens zijn met de in de brief voorgestelde beleidswijzigingen (te vroeg, te bevoogdend), gaan zij niet zover het welslagen van het NPV hieraan te koppelen. Integendeel: “Wij gaan ervan uit dat de toonzetting die Tommel gekozen heeft in zijn brief een redelijk goed uitgangspunt vormt voor de toekomst”, aldus Van Velzen.

Tommel op zijn beurt meent niet alleen de beleidsbijstellingen uit zijn brief, maar zeker ook de inspanningen, die de sector zich wil getroosten, een gedegen basis vormen voor een goed functionerende sociale sector. “Ik zie de initiatieven (gedragscode en nationaal programma) als een uiting van kracht en het verantwoordelijkheidsbesef van de sector. Als ze goed worden uitgewerkt ke we de toekomst zonder meer met vertrouwen – ook in elkaar – tegemoet zien.”

Reageer op dit artikel