nieuws

CDA eist opheldering over slibverbranding door ENCI

bouwbreed

Het CDA in Limburg wil van Gedeputeerde Staten opheldering over het voornemen van de ENCI om in Maastricht nieuwe grond-, brand- en hulpstoffen (GBH-stoffen) en afvalslib in te zetten bij de produktie van cement. De provincie heeft het bedrijf daarvoor een vergunning verstrekt.

Volgens het CDA zou het gaan om verbranding van afval. De vergunning rept in dit verband over gebruik van bestaande installaties voor nieuwe GBH-stoffen. Het CDA wil weten hoe de provincie ervoor zorgt dat het inderdaad blijft gaan om de in de vergunning genoemde GBH-stoffen: “De ENCI ligt weliswaar aan de rand van het stedelijk gebied van Maastricht, maar ondanks dat liggen hele wijken van de stad onmiddellijk onder de rook daarvan. Dat betekent dat er mede in het kader van de volksgezondheid uiterste zorgvuldigheid moet worden betracht met betrekking tot de uitstoot van verontreinigde gassen en stoffen.”

Het CDA eist daarom garanties van GS met betrekking tot “de beheersing van de luchtverontreiniging die met de invoering van de nieuwe produktiemethode gepaard gaat”.

De partij wil in dit verband weten “hoe en met welke frequentie de provincie denkt de kwaliteit te ke controleren van de uitgestoten verbrandingsgassen en de door de ENCI benutte stoffen”.

Afvalstoffenwet

Mocht de uitstoot niet voldoen aan de door de provincie te stellen eisen, dan moeten GS volgens het CDA maatregelen nemen. Daarbij wordt ingrijpen in het produktieproces als optie genoemd.

Omdat het bij verbranden van slib gaat om een licht verontreinigde stof dient in de optiek van het CDA te worden voldaan aan de Afvalstoffenwet. In dit verband vraagt het CDA welke consequenties dat dan heeft.

“Juist gezien de aard van de stoffen die bij dit experiment van de ENCI worden ingezet, lijkt scherpe en frequente controle van belang”, concludeert het CDA.

De partij vraagt tenslotte hoe het verder moet met het onderhavige produktieproces wanneer de fase van experimenteren is afgesloten: “Aan welke regelgeving moet dan worden voldaan?”

Reageer op dit artikel