nieuws

CBS schat produktieverlies bouwstaking op f. 750 mln

bouwbreed

Het produktieverlies als gevolg van de bouwstaking in de maanden maart en april bedroeg circa f. 750 miljoen. In totaal gingen er 650.000 arbeidsdagen verloren.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in het derde nummer van ‘Index’, dat morgen verschijnt.

De bouwstaking begon op 14 maart met 6000 stakers. Op de laatste dag, 13 april, stonden er 36.000 stakende bouwvakkers geregistreerd, aldus het CBS. Als zij niet gestaakt hadden, zou zowel in het eerste als in het tweede kwartaal van 1995 de bouwproduktie in de b en u f. 350 tot f. 400 miljoen hoger zijn uitgekomen dan nu het geval is geweest. Dat brengt het CBS tot de conclusie dat er, inclusief het indirecte stakingseffect (het verlies dat wordt geleden omdat werkwilligen en werknemers in andere sectoren niet meer ke doorwerken), een produktieverlies is geleden van ongeveer f. 750 miljoen. Op jaarbasis betekent dit een stakingseffect van – 2%.

Eerder wist het CBS, op basis van de cijfers over het eerste kwartaal, al te melden dat de staking weliswaar produktieverlies tot gevolg heeft gehad, maar dat er in de eerste drie maanden desondanks toch nog een stijging van de bouwproduktie is gerealiseerd van 13%. Het totaal kwam daarmee uit op f. 6 miljard.

Deze relatief hoge produktie is te danken aan de zachte winter. Als gevolg daarvan kon men in het eerste kwartaal van 1995 beschikken over 54 werkdagen, met de staking meegerekend. In 1994 waren dat er maar 47.

Als wordt gekeken naar de produktie per werkdag dan valt op dat deze is gestegen van f. 115 miljoen naar f. 122 miljoen. Per werknemer bedraagt de produktie in de b en u-bedrijven ongeveer f. 1150 per dag. Blijkens Index wordt zo’n 20% van die produktie geleverd door werknemers die niet onder de bouw-cao vallen. Dan gaat het bijvoorbeeld om loodgieters, elektriciens, verwarmingsinstallateurs en liftmonteurs.

Het CBS constateert tenslotte dat de stijging in de bouwproduktie zich vooral heeft voorgedaan in de woningbouw. Hier nam de produktie toe met 21% toe, tot f. 3,5 miljard. Volgens het CBS mag worden verwacht dat de woningbouwproduktie in 1995 voor het eerst sinds 1989 weer rond de 100.000 zal uitkomen.

Reageer op dit artikel