nieuws

Bouw probeert u.a.r. zelf gewijzigd te krijgen Kortere beroepsprocedure bij geschillen over u.a.r

bouwbreed

De Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland gaat met ingang van 1 september werken volgens een nieuw statuut. De meest belangrijke wijziging betreft de verkorte termijn, waar binnen men in hoger beroep kan gaan van vonnissen in kort geding-geschillen en geschillen die betrekking hebben op het Uniform Aanbestedings Reglement.

Volgens de huidige statuten is de termijn, waar binnen een beroep tegen een vonnis kan worden aangetekend, drie maanden. “Maar dat is voor geschillen rond aanbesteding van werken veelal fnuikend”, aldus mr. J.A.G. van Eimeren, secretaris van de Raad, “omdat dan veelal de gunning heeft plaatsgevonden”.

Een verzoek om een geschil over de juiste toepassing van de u.a.r. als spoedgeschil aan te merken, een verzoek dat schriftelijk zal moeten worden gedaan bij het aanhangig maken van het geding, wordt altijd ingewilligd.

Gaat het bij de vraag om een spoedbehandeling om andere zaken dan de u.a.r., dan staat niet bij voorbaat vast dat het een spoedgeschil kan worden. Daarover wordt per zaak door de voorzitter van de Raad beslist. Een en ander wordt geregeld in artikel 20 van de statuten.

Binnen een maand

Artikel 23 regelt de instelling van hoger beroep tegen uitspraken van het scheidsgerecht in het algemeen, terwijl het zesde lid van dit artikel specifiek ingaat op u.a.r.-geschillen.

Letterlijk staat daar nu: “Hoger beroep tegen een vonnis, als bedoeld in artikel 20 lid 1 sub a en c (o.a. geschillen ter zake van aanbestedingen van werken) dient binnen een maand na de datum van het betreffende vonnis te worden ingesteld door middel van indiening van een memorie van grieven bij het secretariaat van de Raad. De voorzitter van de Raad beslist omtrent de spoedbehandeling van het hoger beroep”.

Met deze wijziging van beroepstermijnen komt men tegemoet aan het belang van partijen bij een geschil over de juiste toepassing van het Uniform Aanbestedings Reglement, dat voor inschrijving en gunning van het werk ook vrij korte termijnen kent. De wijziging is niet ingegeven door de hoeveelheid geschillen op dit punt. Volgens een opgave waren dat er vorig jaar rond de twintig.

De ‘constituerende verenigingen’ van de Raad, te weten het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, beide in Den Haag, alsmede de Bond van Nederlandse Architekten te Amsterdam zijn al akkoord gegaan met de nieuwe statuten.

Wijzing u.a.r.

Overigens wordt er sinds het verbod van de mededingingsregels in de bouw door de Europese Commissie, dat door het Europese Hof van Justitie dit jaar werd bekrachtigd, ook gewerkt aan herziening van het u.a.r. zelf.

Daarmee heeft zich het permanent overlegorgaan AVBB/SPO belast. Dat wil proberen om in een gewijzigd u.a.r. zaken te regelen, die door het bovenstaande verbod verloren zijn gegaan. Het gaat daarbij onder meer over verrekening van calculatiekosten en het tegengaan van het leuren.

Voordat dat wordt bereikt, zal heel wat tijd voorbij zijn gegaan. De wijzigingen zullen eerst in een Breed Overleg, waarin vertegenwoordigers van belanghebbenden zitting zullen hebben, moeten worden vastgesteld, waarna ook de overheid nog om instemming zal worden gevraagd.

Nieuwe voorwaarden

Volgens vice-voorzitter Sas van het AVBB gaat over algemene acceptatie van een herzien u.a.r. nog wel enige jaren heen. Vandaar dat geprobeerd wordt via opgestelde Algemene Inschrijvings Voorwaarden een en ander tijdelijk te regelen.

Daartoe is men in overleg met de Europese Commissie. Als er op ambtelijk niveau geen inhoudelijke bezwaren rijzen, zal het concept van deze voorwaarden formeel aan de Europese Commissie worden voorgelegd ter ontheffing van art. 85 lid 3 van het EG-verdrag.

Reageer op dit artikel