nieuws

Winkelen bij arbodiensten en verzekeraars

bouwbreed

Per 1 januari 1996 wordt de verplichte ziektewetverzekering bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid afgeschaft. Iedere aannemer in ons

land krijgt dan te maken met een eigen ziekterisico van maximaal 52 weken met een doorbetalingsverplichting van het salaris.

Dat eigen ziekterisico bedroeg sinds 1 januari 1994 reeds twee of zes weken, afhankelijk van de grootte van de onderneming. Na de eigen-risicoperiode wordt de doorbetalingsverplichting in het eerste ZW-jaar (tot 31-12-’95) weer voor het wettelijk deel van 70% van het tverdiende salaris overgenomen door het SFB. In de cao is een aanvullende ZW-uitkering tot 100% in het eerste ZW-jaar afgesproken.

Met ingang van 1996 wordt iedere aannemer in ons land 100% eigen risicodrager voor het volledige ziekteverzuim van zijn werknemers gedurende een periode van maximaal 52 weken. Vooral voor kleine aannemers zijn de gevolgen groot. Bedrijven met 5 tot 10 man personeel met een of meerdere langdurig zieke werknemers krijgen plotseling te maken met hoge lasten waar geen opbrengsten tegenover staan. Grotere bedrijven hebben het voordeel van de wet van de grote getallen. Langdurig verzuim heeft bij hen maar weinig invloed op het gemiddelde verzuimcijfer in verhouding tot de loonsom.

De komende maanden komt u voor de afweging te staan of u de doorbetalingsverplichting in de eigen risicoperiode van 52 weken in eigen beheer neemt of extern gaat verzekeren.

Veel particuliere verzekeraars verwachten een hausse. Welke afwegingen spelen in die beslissing nu een rol?

Preventieve arbozorg

Bekijk de hele problematiek tegen de achtergrond van de verantwoording voor arbozorg die aannemers al per 1 januari 1994 wettelijk opgelegd hebben gekregen. Iedere aannemer heeft momenteel reeds de verplichting zelfstandig een risico-inventarisatie uit te voeren. Hij moet – populair gesteld – de ongevalsrisico’s die werknemers in zijn bedrijf lopen inventariseren evenals andere risico’s die schadelijk zijn voor de gezondheid van zijn werknemers. Vervolgens moet iedere aannemer een arbojaarplan opstellen waarin hij de maatregelen aangeeft die hij van plan is te nemen om die arborisico’s te beheersen.

Als vandaag een inspecteur van de inspectiedienst SZW (voorheen de arbeidsinspectie) aanklopt en vraagt naar die risico-inventarisatie en het arbojaarplan – maar de aannemer kan dat niet tonen – is hij in gebreke. De arbeidsinspectie geeft een waarschuwing en kan zelfs een procesverbaal opmaken. Vanaf 1996 moet dat arbojaarplan bij bouwbedrijven door een gecertificeerde Arbodienst van een handtekening zijn voorzien.

Tot op heden hebben in de praktijk nog maar weinig aannemers aan de ‘vrijwillige’ opzet van risico-inventarisatie en arbojaarplan gehoor gegeven. Maar de verplichting is er al en zal in de toekomst zeker streng worden gesanctioneerd. Arbodiensten zoals ArboDuo (speciaal opgericht voor bouwbedrijven) en ArboNed beschikken over veiligheidskundigen die aannemers hierbij ke helpen. Een arbodienst moet ook worden ingeschakeld bij de verzuimcontrole van zieke werknemers. In theorie mag die controle door werkgevers in eigen beheer worden uitgevoerd. Maar dan moet de aannemer ook deskundig zijn en zelf rapporteren aan het SFB. Anders staakt de Bedrijfsvereniging de salarisbetaling (70%) na de eigen risico-periode. In praktijk komt het erop neer dat grotere bedrijven met een eigen bedrijfsarts in eigen beheer de verzuimcontrole zelf ke uitvoeren. Veel aannemers zijn via een achterdeur gedwongen een arbodienst in te schakelen. Zij hebben dat inmiddels aan den lijve ervaren, veelal niet op de meest prettige manier. Inmiddels ontvangen zij van de arbodienst daar ook nota’s over.

Sanering

Nederland telde in 1994 circa 700 verschillende arbodiensten die allemaal bij de overheid certificering hebben aangevraagd. ArboDuo en ArboNed (geprivatiseerde controleafdeling van het GAK) hebben een landelijk netwerk. Ook de Twaalf Provincien beschikt over zo’n netwerk. Praktisch iedere Bedrijfsvereniging (26 stuks) en verschillende Bedrijfsgeneeskundige diensten hebben eveneens een eigen arbodienst opgezet. Er is tussen de verschillende arbodiensten een stevige concurrentiestrijd aan de gang. De verwachting is dat er na sanering niet meer dan een 30-tal landelijk opererende arbodiensten zullen overblijven.

Een aannemer kan gaan winkelen bij arbodiensten en een dienst uitzoeken die hem voor zijn arbozorg de meest interessante aanbieding doet. Zij hebben allemaal zorgpakketten – een bundeling van diensten – waar aannemers een keuze uit ke maken. Verstandig is om een volledig pakket van enkele arbodiensten met elkaar te vergelijken. U kunt echter ook deelafspraken maken. Overal hangt een prijskaartje aan. Een minimum-pakket omvat: – ondersteuning verzuimbeleid (inclusief verzuimcontrole); – risico-inventarisatie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) en arbojaarplan; – arbeidsgezondheidskundig spreekuur; – periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek (PBGO). Verder moet worden gelet op de volgend zaken: – Heeft u een bedrijf met meerdere vestigingen, kijk bij de selectie dan tevens naar de spreiding van arbovestigingen die past bij uw organisatie. – Kent de arbodienst uw branche en de werkomstandigheden van uw mensen? – Is de manier waarop de arbodienst de controle en begeleiding van zieke werknemers oppakt, afgestemd op uw verzuimbeleid? Pakken zij de zaak op zoals u dat zelf graag wil? – Krijgt u bij de arbodienst een vaste contactpersoon? – Onderhoudt de arbodienst de contacten met de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid over de verplichte meldingen? – Let op de totale kosten van de aangeboden diensten, maar vooral op eventuele extra kosten.

Het is slim een eerste contract voor een beperkte periode af te sluiten of voor een onderdeel (bijvoorbeeld een risico-inventarisatie met arbojaarplan). Een goede arbodienst verdient zichzelf terug. De tarieven lopen sterk uiteen. De Detam-arbodienst vraagt een tarief van f. 150 per werknemer per jaar voor alleen de uitvoering van verzuimcontroles en de administratieve afwikkeling. ArboNed hanteert een tarief per verrichting. Een schriftelijke controle kost bij ArboNed f. 25 per ziekmelding. Een visite van een controleur aan huis f. 60 en een visite bij een geneeskundige f. 85. Over de dienstenpakketten van een arbodienst kan worden onderhandeld.

Extern

Wie het verzuimrisico volledig in eigen beheer neemt, legt een grote claim op zijn organisatie. In het algemeen is dat niet verstandig. Dergelijke bedrijfsvreemde risico’s ke de onderneming zelfs de kop kosten. Per 1 januari 1996 ke aannemers hun doorbetalingsrisico tijdens een verzuimperiode van maximaal 52 weken herverzekeren bij de NV Schadeverzekeringsmaatschappij SFB of bij een particuliere verzekeraar. Een 100% risicodekking betekent meestal een verdubbeling van de huidige ZW-premiekosten. Dat is nauwelijks op te brengen. Veel verzekeraars accepteren alleen bedrijven die zijn aangesloten bij een arbodienst. Aannemers ke met hun doorbetalingsrisico over een verzuimperiode van 52 weken dus gaan winkelen en aanbiedingen vergelijken.

Aan het SFB betaalde u tot nu toe een ZW-premie en daarmee was de kous af. Externe verzekeraars baseren hun premie-aanbieding ondermeer op uw historisch ziekteverzuim en het aandeel van vrouwelijke en manlijke werknemers in uw bedrijf. Het ziekteverzuim van vrouwen is statistisch hoger dan van mannen. Heeft u een salarisadministratie met een Omverzuimregistratie (duur en oorzaak van verzuim), verstrek de verzekeraar dan uw verzuimcijfers.

Een interessante ziekterisicoverzekering in het kader van de doorbetalingsverplichting gedurende 52 weken die onlangs werd geintroduceerd is de ‘Stop-loss verzekering’. Daarbij is de hoogte van het eigen risico begrensd tot een maximum bedrag. Bovendien wordt de premie jaarlijks getoetst aan het verzuim in het voorgaande jaar. Daalt het verzuim dan daalt ook de premie en het maximum eigen risico.

Een client van mij met een loonsom van f. 1 miljoen, 25 werknemers en een gemiddeld verzuim in ’94 van 2,36% heeft een gemaximeerd eigen risico bij zo’n ‘Stop-loss verzekering’ van f. 19.500. Zijn jaarpremie is vastgesteld op f. 5.800. Daar komen nog de kosten bij voor de administratie van het SFB ( f. 1000), bankgarantie ( f. 250) en de kosten van zijn Arbodienst ( f. 3750 controle-pakket). Een heel verzekeringsjaar kost hem maximaal f. 30.300.

Iedere dag dat de arbodienst zijn verzuim verder verlaagd, bespaart hij f. 100. Nu heeft mijn client f. in vergelijking met het gemiddelde ziekteverzuim in ons land van 7% – een laag verzuim.

Uniforme voorwaarden

Per 1 januari 1995 is het SFB verplicht uniforme voorwaarden te hanteren voor aannemers die eigen risicodrager voor de ZW worden. Een aanvraag om over te stappen moet 13 weken vooraf bij de bedrijfsvereniging worden ingediend en de opzegging vindt plaats per kwartaal. Wie per 1 oktober 1995 wil opstappen moet zijn aanvraag voor 1 juli 1995 indienen. Neem de komende maanden de tijd voor orientatie en onderhandeling met arbodiensten en verzekeraars.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Arnhem. tel. 085 – 209500.

Reageer op dit artikel