nieuws

Wij ontvingen een aantal vragen met betrekking tot het ontslag van arbeidsongeschikte werknemers. Deze vragen hangen zo nauw met elkaar samen, dat wij de vragen hebben samengevoegd.

bouwbreed Premium

1 Welke ontslag- en WW-procedure dien ik te volgen wanneer een werknemer op de eerste WAO-dag wordt goedgekeurd en ik geen passend werk voor hem heb? Wat zijn de gevolgen van een protest tegen het ontslag?

2 Welke ontslag- en WW-procedure moet ik volgen als een werknemer tijdens het eerste WAO-jaar gedeeltelijk wordt goedgekeurd en ik geen passend werk voor hem heb? Wat zijn de gevolgen van een protest tegen het ontslag?

3 Moet ik een ontslagprocedure volgen als een werknemer na een jaar WAO nog steeds arbeidsongeschikt is, eventueel gedeeltelijk in de WW zit en ik geen passend werk voor hem heb? Wat zijn de gevolgen van een protest tegen het ontslag?

Voor wij op deze vragen afzonderlijk ingaan, willen wij daarover eerst in het algemeen iets zeggen. Een werkgever is verplicht zich tegenover zijn werknemers, ook de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte, als een goed werkgever te gedragen. Hij dient al datgene te doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om een werknemer die niet langer in staat is zijn eigen werk te verrichten, passend werk te verschaffen. Wat precies onder het begrip ‘redelijkerwijs in zijn vermogen ligt’ wordt verstaan, kan niet in een algemene richtlijn worden aangegeven. Hierbij speelt een aantal aspecten een rol. Bijvoorbeeld de mate van arbeidsongeschiktheid van werknemer, de werkzaamheden die werknemer nog kan verrichten en de aard van het bedrijf. Bij dit laatste spelen de grootte van het bedrijf, de diversiteit van functies binnen het bedrijf en het soort werk dat door het bedrijf wordt uitgevoerd een belangrijke rol. Hoe groter het bedrijf, hoe meer inspanning verlangd kan worden van werkgever.

Slechts indien er echt geen mogelijkheid is de werknemer aan het werk te houden, komt een mogelijk ontslag om de hoek kijken.

De antwoorden op de drie afzonderlijke vragen luiden als volgt:

1 Als een werknemer volledig wordt goedgekeurd op de eerste dag nadat hij een jaar Ziektewet heeft genoten, kan de werkgever hem ontslaan met inachtneming van de regels in het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 (het BBA), het Burgerlijk Wetboek (BW) en de van toepassing zijnde CAO.

Dit betekent dat werkgever eerst een ontslagvergunning moet aanvragen bij het arbeidsbureau. Als die wordt verleend, kan hij de werknemer met inachtneming van de opzeggingstermijn ontslaan. Krijgt de werkgever geen ontslagvergunning of neemt hij de opzeggingstermijn niet in acht, en ontslaat hij de werknemer desondanks, dan heeft een protest van de werknemer tegen dit ontslag een grote kans van slagen.

2 Voor deze vraag geldt in grote lijnen het zelfde als bij de vorige vraag. Ook hier dienen de regels van het BBA, het BW en de van toepassing zijnde CAO inachtgenomen worden.

Nu werknemer echter niet volledig arbeidsgeschikt is verklaard, is er een verschil met het antwoord op vraag 1. Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte. Het verkrijgen van een onslagvergunning is in deze situatie dus zeer moeilijk. De CAO voor het Bouwbedrijf maakt echter op genoemd ontslagverbod in bepaalde situaties een uitzondering. Is er op het project waar de werknemer werkzaam was op het moment dat zijn ziekte een aanvang nam geen werk meer voor de werknemer voorhanden, dan kan de dienstbetrekking, ondanks de ziekte van werknemer, worden opgezegd.

3 Voor vraag 3 geldt in grote lijnen hetzelfde als bij de vorige 2 vragen. Een uitzondering is echter dat na twee jaar ziekte het ontslagverbod (zie bij 2) niet meer geldt. Daarnaast zegt een aantal CAO’en, zoals de CAO voor het Bouwbedrijf, dat de dienstbetrekking van rechtswege eindigt indien de ziekte langer dan 2 jaar heeft geduurd en op het object waar de werknemer werkzaam was, geen werk meer voor de werknemer is.

Overigens wijzen wij u erop dat u zich voor nadere informatie over het ontslagrecht het beste kunt wenden tot uw werkgeversorganisatie.

Reageer op dit artikel