nieuws

Uitstel van veel grote renovatiepoen dreigt Brabantse ziekenhuizen bezorgd over bouwbeleid

bouwbreed Premium

De Samenwerkingsverbanden van Ziekenhuizen in Noord-Brabant zijn zeer verontrust door de beleidsvoornemens van het kabinet met betrekking tot het bouwbeleid voor hun sector. Ze vrezen dat daardoor minder kansen zullen zijn via de bouwprioriteiten oplossingen te vinden voor het probleem van een verouderd gebouwenbestand. De zaak zal door gedeputeerde staten worden aangekaart bij minister Borst van Volksgezondheid.

Volgens de Samenwerkingsverbanden zullen tot 1996 door het kabinet “alleen nog knelpunten aan het bouwprogramma worden toegevoegd, als binnen het bestaande bouwprogramma ruimte vrijvalt. Een aantal ziekenhuizen kampt met een relatief oud gebouwenbestand. Als gevolg hiervan staan de komende jaren grote renovatiepoen op de rol. Het niet uitvoeren hiervan kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de zorg.”

In dit verband uiten ze ook forse kritiek op het kabinetsvoornemen om de zogeheten meldingsprocedure uit te breiden. Alles wat te maken heeft met instandhouding van gebouwen valt dan onder de beslissingsbevoegdheid van de besturen van ziekenhuizen. Met het oog hierop zullen de budgetten voor de instellingen worden verhoogd.

Randvoorwaarde

Uitsluitend voor vervangende nieuwbouw of uitbreidingsnieuwbouw blijft vergunning (van het ministerie van Volksgezondheid) en dus inpassing op een (provinciale) bouwprioriteitenlijst vereist.

De Brabantse Samenwerkingsverbanden ke zich vinden in een grotere verantwoordelijkheid voor ziekenhuisbesturen voor een onderdeel van het bouwbeleid, maar stellen vast dat die verantwoordelijkheid echter alleen gedragen kan worden als daar ook de nodige randvoorwaarden bij gegeven worden:

“Het zonder meer uitbreiden van de meldingsprocedure is onvoldoende. De naar de budgetten van de ziekenhuizen over te hevelen middelen zullen in ieder geval niet voldoende zijn om de binnenkort noodzakelijke renovaties te ke bekostigen. Dit betekent uitstel of, indien mogelijk, financiering op andere wijze. Dat laatste zal dan tot hogere kosten leiden.”

Meer nieuwbouw

Inmiddels hebben gedeputeerde staten van Noord-Brabant ernstige bezwaren kenbaar gemaakt over uitbreiding van de meldingsprocedure. “Als instellingen vervangende nieuwbouw wel bovenop het budget vergoed krijgen en renovaties uit eigen budget via melding moeten financieren, is de keus gauw gemaakt. Instellingen zullen kiezen voor vervangende nieuwbouw”, menen ze.

Ook is het nieuwe systeem erg ongunstig voor instellingen die net aan een grote renovatie toe zijn (instellingen van 15-25 jaar). En juist ook Noord-Brabant heeft een relatief oud ziekenhuisbestand.

Bouwprioritering

Vandaar hun pleidooi voor een systematiek van bouwprioritering vanwege “de financiele schaarste, de aanwezige achterstandssituaties en planmatige overwegingen”. Door uitvoering ervan over te laten aan provincies, zorgverzekeraars en gezamenlijke instellingen worden de beschikbare middelen aangewend in die poen die “naar de mening van het regionaal overleg het meest urgent zijn”.

In Noord-Brabant dienen zich zeven grote nieuwbouwpoen aan: Geldrop (Anna Ziekenhuis), Den Bosch (Bosch Medicentrum), Eindhoven (Catharina-ziekenhuis en beddenhuis Diaconessenhuis), Bergen op Zoom (Lievensberg), Boxmeer (Maasziekenhuis) en Waalwijk (Nicolaas-ziekenhuis).

Uitgangspunt bij die poen moet volgens GS zijn “flexibel bouwen: het ontwerp zo vormgeven dat in de toekomst zonder ingrijpende aanpassingen kan worden ingespeeld op veranderingen in de zorg”.

Acties

Tenslotte kondigen GS aan dat ze op korte termijn overleg willen voeren met minister Borst van Volksgezondheid over onder meer de situatie rond het grote aantal noodzakelijke bouwpoen in de sector ziekenhuizen in Noord-Brabant.

Ook willen ze proberen via het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) acties te ondernemen richting kabinet.

Reageer op dit artikel