nieuws

Twijfels aan noodzaak bouw van meer seniorenwoningen

bouwbreed Premium

Allerwegen pleiten in Nederland overheden (rijk, provincies en gemeenten) en (landelijke koepels van) woningcorporaties voor bouw van veel meer woningen voor ouderen. Maar de vraag rijst of daaraan behoefte is. Onderzoek van de grootste woningcorporatie in Tilburg wijst uit, dat er voldoende aanbod op deze deelwoningmarkt is. De corporatie gaat daarom bouw van seniorenwoningen drastisch matigen.

“De onderzoeksresultaten wijken sterk af van de landelijke trend, om meer seniorenwoningen aan de voorraad toe te voegen”, erkent directeur ir. J.A. Dunnewijk van de Stichting Verenigde Woningcorporaties (SVW). De corporatie beheert in Tilburg ruim 11.000 woningen, waarvan circa 4000 bestemd zijn voor ouderenhuisvesting.

In heel Tilburg zijn zo’n 9000 woningen voor deze doelgroep beschikbaar. “Voor mensen van 65 jaar en ouder is er een vrij groot aanbod. Voor 30,5% van deze categorie is in de sociale huursector een woning voorhanden. Het rijk hanteert als landelijke norm 25%”, aldus onderzoeker J. van der Leeuw van het Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ).

Niet blij

Hij is overigens allerminst blij met de verrassende uitkomsten van de studie, omdat die geheel in strijd lijken met het provinciale en ook landelijke beeld van de roep om meer aandacht voor ouderenhuisvesting..

“Voor Noord-Brabant en Nederland is de Tilburgse situatie uitzonderlijk”, concludeert hij. Of wellicht ook in de rest van het land de situatie op deze deelwoningmarkt wel eens identiek zou ke blijken te zijn aan die in Tilburg durft hij niet te zeggen: “Het probleem is dat er geen of nauwelijks voldoende referentie-materiaal is.”

In verband zou hij een goede zaak vinden, indien het ministerie van VROM zou besluiten tot een landelijke inventarisatie van de reele behoefte aan woningen voor ouderen. Is het aanbod aan specifieke ouderenhuisvesting in Tilburg zodanig dat er op korte termijn sprake kan zijn van verzadiging, tegelijkertijd wijst de inventarisatie uit dat de stad op het gebied van de woonzorg sterk achterloopt. Er is nauwelijks sprake van ouderenhuisvesting in combinatie met zorggarantie of ‘verzorgingshuis-vervangende’ diensten.

“Tilburg is daarmee de grootste gemeente in ons land, waar echte woonzorg-complexen voor ouderen ontbreken”, aldus Van der Leeuw. Maar hij ontraadt ten sterkste “een inhaalslag om het tekort aan woonzorgwoningen te compenseren door grootschalige nieuwbouw van woonzorgcomplexen. Dat heeft absoluut geen zin.”

Temperen

De doelgroep voor woningen woont namelijk al voor een groot deel in het brede aanbod ouderen-wooncomplexen. Alleen de noodzakelijke zorg- en dienstverlening ontbreekt er of is onvoldoende. Daaraan kan worden tegemoet gekomen door opwaardering van die complexen.

Dunnewijk kondigt aan dat zijn corporatie de bouw van nieuwe seniorenwoningen zal temperen en in de budgetten zodanig te gaan schuiven, dat de totaal 32 daarvoor in aanmerking komende wooncomplexen ke worden verbouwd tot woonzorgcomplexen.

Het bijstellen van het bouwbeleid in de sociale sector is volgens Dunnewijk zaak van alle Tilburgse corporaties: “We hebben met elkaar de laatste jaren meer dan de helft van de sociale woningbouw gerealiseerd op gebied van de ouderenhuisvesting. Daar moeten we mee stoppen, anders lopen we er onherroepelijk een keer mee vast.”

Convenant

Vandaar dat er een convenant komt, waarin de betrokken corporaties met elkaar keihard afspraken maken over het te voeren bouwbeleid.

De vraag naar ouderenwoningen blijkt volgens Van der Leeuw veelal een papieren vraag: “Veel ouderen schrijven zich ‘voor de zekerheid’ in als woningzoekende voor een woning die door extra voorzieningen in enige mate bescherming/beschutting biedt, hoewel ze niet direct vastomlijnde verhuisplannen hebben.”

Reageer op dit artikel