nieuws

Tholen mag van provincie bouwlocatie realiseren

bouwbreed Premium

De provincie Zeeland heeft geen overwegende planologische bezwaren tegen het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Molenhoek van de gemeente Tholen ten behoeve van grootschalige woningbouw. Dat hebben gedeputeerde staten de gemeente laten weten. Een tegen het plan ingediend bezwaarschrift is volgens GS terecht ongegrond verklaard.

De gemeente Tholen heeft dringend behoefte aan een locatie voor woningbouw. Eerder – in september 1994 – werd door de Kroon goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan Buitenzorg III, dat de bouw van een aantal bungalows beoogde.

Volgenqs de Kroon dienden de belangen van de eigenaar van de grond, D.J. van Gorsel (die op de locatie een akkerbouwbedrijf en een schapenfokkerij heeft, alsmede een woning) zwaarder te wegen dan de bouw van bungalows.

Ook al omdat volgens de Kroon “op de in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied gelegen gronden nog 20 tot 30 onbebouwde kavels voorhanden zijn”. Bovendien verwees de Kroon naar het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Molenhoek (voorheen Buitenzorg IV) dat voorziet in de bouw van 75 woningen.

Bezwaar ingediend

Tegen dat bestemmingsplan maakte Van Gorsel echter ook bezwaar. Hij is pachter van meer dan de helft van de te bebouwen gronden. Volgens hem wordt door het bestemmingsplan “teveel landbouwgrond aan mijn bedrijf ontnomen om een enigszins rendabele exploitatie mogelijk te maken”. Verder stelt hij vast “eerder reeds verscheidene gronden in Tholen te hebben ingeleverd voor woningbouw”. Hij eiste daarom compensatie in de vorm van vervangende grond.

De gemeente wil echter slechts een financiele vergoeding geven, waarmee hij vervangende grond kan verwerven. Mede gelet op “de dringende behoefte aan bouwgrond (in Tholen is geen uitgeefbare grond meer aanwezig)” wezen B en W het bezwaarschrift af.

En GS sluiten zich daarbij aan. Zij heggen daarom een “verklaring van geen bezwaar” afgegeven voor spoedige realisering van de bouwlocatie.

Reageer op dit artikel