nieuws

‘Schoenmaker blijf bij je leest’

bouwbreed Premium

Paul Schol zal ongetwijfeld goede bedoelingen hebben gehad toen hij in Cobouw van maandag 19 juni jl. het artikel ‘Winkelen bij arbodiensten en verzekeraars’ schreef. Hij wilde duidelijke antwoorden geven op de vele vragen die ondernemers hebben over arbodienstverlening. Helaas is Schol daar niet in geslaagd. Zijn betoog bevat te veel onjuistheden om de ‘arbo-consument’ goed te informeren.

Bij de eerste zin gaat het al gelijk mis. Schol beweert dat iedere aannemer in ons land in 1996 te maken krijgt met een eigen ziekterisico van maximaal 52 weken en gedurende die periode verplicht is het salaris door te betalen. Hij loopt daarmee te hard vooruit op plannen van het kabinet.

Dat streeft inderdaad naar afschaffing van de ziektewet, maar de SER vindt de periode van 52 weken te lang, terwijl ook binnen de regeringspartijen D66 en PvdA twijfel is. Het is dus nog lang niet zeker of de plannen van het kabinet ooit worden ingevoerd.

En daarmee zet Schol de teneur voor de rest van het artikel. Onder de kop ‘preventieve arbozorg’ schrijft hij dat ieder aannemer nu al de verplichting heeft zelfstandig een risico-inventarisatie uit te voeren.

Vervolgens moet hij, zo gaat het artikel verder, een arbojaarplan opstellen, waarin de maatregelen zijn aangegeven om de arbo-risico’s te beheersen. Dit arbojaarplan zou vanaf 1996 door een gecertificeerde arbodienst van een handtekening moeten zijn voorzien.

Schol haalt zaken door elkaar. De werkgever is namelijk niet verplicht om zelfstandig een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. De Arbowet stelt echter, dat de werkgever verplicht is (artikel 18) bij de risico-inventarisatie en -evaluatie een arbodienst te betrekken, die meewerkt aan het verrichten en het opstellen hiervan.

Ook zal de arbodienst een adviserende rol over de te nemen maatregelen moeten vervullen.

Goedkeuring nodig

Over het algemeen kun je stellen, dat als een werkgever een arbodeskundige in dienst heeft, een bedrijf de inventarisatie en evaluatie grotendeels zelf kan verrichten. Toch dient het rapport altijd door een arbodienst te worden goedgekeurd.

In de inventarisatie en evaluatie moet het bedrijf de maatregelen aangeven die het tegen de risico’s zal nemen. Dit is iets wezenlijk anders dan een arbojaarplan waarover Schol rept. Alleen bedrijven met meer dan honderd werknemers in dienst, moeten volgens de wet jaarlijks een arboplan opstellen. Dit is een schriftelijk plan voor minstens een jaar waarin het beleid voor veiligheid en gezondheid wordt beschreven.

De stelling van Schol dat een arbojaarplan moet worden getekend door een arbodienst is onjuist. Daar zegt de wet namelijk niets over.

Controle

In de passage over de controle van zieke werknemers heeft de scribent het andermaal niet helemaal goed. Hij suggereert dat een werkgever eigenlijk helemaal geen arbodienst in de hand hoeft te nemen als hij met zieke werknemers heeft te maken.

Schol vergeet hier een essentieel onderdeel te noemen: de begeleiding van zieke werknemers. De werkgever mag onder voorwaarden wel zelf controleren, maar moet de begeleiding overlaten aan gecertificeerde arbodiensten.

De bedrijfsvereniging eist van de werkgever een afschrift van het contract met de arbodienst. Is dit er niet, dan heeft de bedrijfsvereniging het recht de door haar aan de werknemer betaalde uitkering te verhalen op de werkgever.

Achterdeur

Het artikel vervolgt met de stelling dat veel aannemers via de achterdeur gedwongen zijn een arbodienst in te schakelen. Dit omdat de meeste aannemers geen eigen bedrijfsarts in dienst hebben.

Bedrijven zouden dit volgens de auteur inmiddels aan den lijve hebben ervaren, veelal niet op de meest prettige manier, en daarvoor ook nota’s van de arbodiensten hebben ontvangen. Ook als een bedrijf wel een bedrijfsarts in dienst heeft, moet het toch een gecertificeerde arbodienst inschakelen. Alle bedrijven – voor de bouw vanaf 1996 – moeten namelijk aangesloten zijn bij zo’n gecertificeerde arbodienst.

Bedrijven ke weliswaar een interne arbodienst oprichten, maar het is slechts voor weinige weggelegd deze dienst te laten certificeren. Op dit moment heeft alleen de interne arbodienst van de KLM een certificaat ontvangen. De nota’s die bedrijven ontvangen, zijn overigens gebaseerd op verrichtingen die in opdracht van de werkgever zijn uitgevoerd. bedrijven zullen dan ook niet verbaasd zijn dat zij voor deze dienstverlening een rekening ontvangen.

Keuzes

Verder worden in het artikel enkele punten genoemd waarop de werkgever moet letten bij de keuze van een arbodienst. Het lijkt erop dat dit artikel voor een blad voor de metaalsector is geschreven. Hoe is het anders te verklaren dat bouwbedrijven volgens hem erop moeten letten dat een arbodienst contact onderhoudt met de bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid?

Verder stelt Schol dat ArboDuo een arbodienst is, met veiligheidskundigen die aannemers ke helpen met de risico-inventarisatie en -evaluatie. ArboDuo is geen arbodienst, maar een verzelfstandigd onderdeel van het sfb. Zij biedt gezamelijk met de arbodiensten van Arbo Unie en Aboma+Keboma een tataalpakket aan voor arbodiensten.

ArboDuo richt zich op controle en verzuimbegeleiding, de Arbo Unie-diensten op preventieve arbozorg, Aboma+Keboma op veiligheid.

Alle drie organisaties hebben hun wortels in de bouw en ke ondernemers daardoor bouwspecifieke dienstverlening bieden.

Samenwerken

Wij benaderen ondernemers niet via de achterdeur, maar proberen samen met bedrijven te werken aan daling van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en verbetering van arbeidsomstandigheden. Door een goede afweging van de diensten die een bedrijf nodig heeft, bieden wij dienstverlening op maat. Niet teveel, niet te weinig, maar gericht en functioneel.

Arbo Unie heeft een contract gesloten met de Stichting Arbodienstverlening Bouwnijverheid (ADB). ADB is een organisatie van werkgevers- en werknemersorganisaties in de bedrijfstak, en is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken. Bedrijven ke met vragen of klachten over arbodienstverlening bij ADB terecht.

De verwarring die Schol zaait, is zijn verantwoordelijkheid, goede arbodienstverlening de onze.

*) Mr. C.J.W. Steenbergen is Directeur Arbo Unie Nederland.

Reageer op dit artikel