nieuws

Nationaal Programma Volkshuisvesting vandaag gepresenteerd Corporaties gaan 100.000 goedkope woningen bouwen

bouwbreed

De corporaties willen de komende vier jaar 100.000 betaalbare huurwoningen bouwen met een huurprijs van circa f. 700. Dat zijn er 13.000 meer dan in het indicatieve bouwprogramma van het ministerie van VROM is voorzien. Volgens de Nationale Woningraad en het NCIV kan de taakstelling worden gerealiseerd door als corporatie zelf in woningbouw te investeren of door geld tegen een lage rente beschikbaar te stellen aan arme corporaties.

Dat is de kern van het Nationaal Programma Volkshuisvesting (NPV), zoals dat vandaag op een congres in Rotterdam wordt gepresenteerd. Het NPV geeft aan welke prestaties de corporaties in de periode 1996-2000 willen leveren. Met het programma willen de corporaties zich teweer stellen tegen de kritiek die de laatste tijd in hun richting is geuit door met name de Tweede Kamer.

De landelijke centrales menen dat de ontwikkeling van de woningbehoefte voldoende aanleiding is om meer betaalbare huurwoningen te bouwen dan in het indicatieve bouwprogramma van VROM is voorzien. Zij stellen zich tot het uiterste te zullen inspannen om de nieuwbouw in de nu gemelde omvang ook daadwerkelijk te realiseren. Nadrukkelijk wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid van collegiale financiering. Dit wil zeggen dat de rijke corporatie geld leent aan de arme corporatie tegen gunstige voorwaarden en een lage rente. NWR en NCIV zijn inmiddels gesprekken begonnen met de Bank Nederlandse Gemeenten over de wijze waarop aan dergelijke leningen handen en voeten moet worden gegeven.

Doelgroep

Ook uit de andere onderwerpen van het NPV blijkt dat de corporaties de kritiek van de Tweede Kamer serieus hebben genomen. Zo wordt de bereidheid uitgesproken te investeren in de leefbaarheid in wijken en buurten en zich in te zetten voor de instandhouding van de voorraad goedkope huurwoningen voor de doelgroepen van beleid.

Ook wordt een gematigd huurbeleid voorgesteld. NWR en NCIV zullen in dit verband bevorderen dat corporaties hierover goede afspraken maken met huurders en hun organisaties. Uitgegaan wordt van een gemiddeld noodzakelijke huurverhoging van 3,8%. Dat is conform het advies van een meerderheid van het Overlegorgaan Landelijke Centrales Huurders-Verhuurders. Voor hogere huurverhogingen zal door de corporaties overleg moeten worden gevoerd met de huurders.

Verder dient aandacht te worden besteed aan het huisvesten van probleem groepen, zoals zorgbehoevende ouderen, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en dak- en thuislozen.

Gedragscode

Tenslotte wordt in het NPV gesteld dat er een gedragscode moet komen voor woningcorporaties. Dat sluit aan bij het eindadvies van de Commissie Veringa, dat eveneens vandaag bekend wordt gemaakt.

Volgens de commissie moet de code de belangrijkste gemeenschappelijke waarden en normen van de bedrijfstak omvatten, die vervolgens op vrijwillige basis door corporaties moeten worden onderschreven.

De commissie benadrukt in haar advies dat de kerntaak van corporaties is het verzorgen van goede en betaalbare woningen voor diegenen die daar zelf niet in ke voorzien.

Dat moet maatgevend zijn voor het investeringsbeleid en de inzet van het vermogen van woningcorporaties, aldus de commissie. Alle activiteiten van corporaties, hun dochterinstellingen en andere rechtspersonen moeten een relatie hebben met die kerntaak, en dus een volkshuisvestingsbelang dienen. Het NPV zal dit najaar met de leden van de NWR en het NCIV worden besproken, waarna “harde afspraken” ke worden gemaakt met het ministerie van VROM.

De landelijke centrales merken daarbij overigens op dat het programma alleen kans van slagen heeft als duidelijk is dat de verzelfstandigde positie van corporaties wordt geeerbiedigd en gecontinueerd. “Corporaties moeten voldoende ruimte en armslag houden om het voorgenomen beleid te ke uitvoeren”, aldus NWR en NCIV.

Reageer op dit artikel