nieuws

Lidstaten bevoordelen met EU-regels zichzelf

bouwbreed Premium

Sommige lidstaten van de Europese Unie interpreteren de regels van ‘Brussel’ zodanig dat het eigen bedrijfsleven een aanzienlijke voorsprong krijgt op de buitenlandse concurrentie. Een ogenschijnlijk correcte openbare aanbesteding kan op een dusdanige manier zijn opgesteld dat alleen het beoogde bedrijf de inschrijving wint. De verliezers dienen doorgaans niet snel een klacht in tegen een dergelijke wijze van handelen, bang als men is een slechte naam te krijgen. Dat laatste loopt echter niet zo’n vaart. Bedrijven die in het openbaar reageren zullen merken dat tegenmaatregelen uitblijven omdat de aanstichter niet nog eens op die manier in de krant wil komen.

Het bureau EurAssist uit Rijnsburg schiet volgens diens adviseur M. Rooderkerk bedrijven te hulp die problemen ondervinden met de Europese regels en treedt daarbij op als een soort advocatenkantoor. Het bureau houdt bij wat ‘Brussel’ uitvaardigt en welke regelingen op termijn te verwachten zijn. In het verlengde daarvan verzamelt het bedrijf informatie over regelgeving in de lidstaten van de EU. De organisatie maakt deel uit van de stichting Euracon. Dit samenwerkingsverband bundelt de activiteiten van verschillende bureaus die elk hun eigen onafhankelijkheid bewaren. Het ligt in de bedoeling in de loop van de tijd meer disciplines toe te voegen. Deze opzet houdt de bedrijfskosten laag waardoor ook het uurtarief kleiner uitvalt. Waar een gewoon advocatenkantoor al snel f. 280 per uur rekent trekt, EurAssist de grens bij f. 200 ex btw. Mede daardoor kan ook het kleine en middelgrote bedrijf zonder al te grote uitgaven gebruik maken van de diensten.

Aanbestedingen

De Europese regels inzake aanbestedingen vinden volgens Rooderkerk in Nederland vooralsnog weinig naleving. Europees aanbesteden geldt voor projecten van f. 11 miljoen en meer. De aanbestedende dienst mag in de voorwaarden geen merknaam noemen en geen subjectieve eisen stellen. Een dienst mag een aanbesteding dus niet zodanig opstellen dat alleen een specifiek bedrijf aan de omschrijving voldoet.

Velen zien in de Europese regels een bedreiging. Temeer omdat internationale aanbesteding meer gegadigden op de been brengt dan alleen de bekende concurrenten. Bedrijven die in een ander land aan een aanbesteding willen deelnemen moeten dit echter alleen doen wanneer ze een aantoonbare meerwaarde hebben vergeleken met de plaatselijke concurrenten. Wie dat in de gaten houdt kan de eventuele bedreiging veranderen in een kans. Ondernemingen die deze kans benutten door het opzetten van een consortium dienen dit samenwerkingsverband in bepaalde gevallen te laten goedkeuren. ‘Brussel’ toetst het aan de regels van het mededingingsrecht. Verstoort het consortium de marktverhoudingen dan mag het niet aan de slag.

Moeilijkheden doen zich volgens Rooderkerk ook voor bij de CE-markering voor nagelvast te verwerken bouwprodukten. De markering waarborgt minimale eisen waaraan alle produkten moeten voldoen. In binnen- en buitenland worden normen opgesteld om aan deze minimale eisen te ke voldoen. Deze voorwaarden hadden al gereed moeten zijn. De CE-markering werd officieel op 1 januari 1994 van kracht. Zolang er geen Europese normen gereed liggen blijven de nationale van kracht.

Een inspectiedienst kan echter verlangen dat de aannemer op de bouwplaats alleen materialen met een CE-merk gebruikt. Ontbreken die dan kan de controleur een po stilleggen. Zover komt het voorlopig evenwel nog niet omdat de Europese regels ontbreken. Wellicht dat onder meer deze vertraging bedrijven de invloed van de Europese regels doet onderschatten. Velen blijken niet op de hoogte met het bestaan ervan terwijl anderen die er wel kennis van hebben stellen dat men er nog weinig mee kan doen. Onderzoek toonde aan dat slechts 5 procent van de bedrijven beseft dat de regels rechtskracht hebben. Het blijft een feit dat alle Europese richtlijnen inmiddels van toepassing zijn en dat in veel gevallen aan de hand van die richtlijnen voorschriften zijn gemaakt.

Arbo-inspecteur

Ook afgeleiden van de Europese regels ke volgens Rooderkerk bedrijven parten spelen. Te denken valt aan de eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen als veiligheidsbrillen, handschoenen en gehoorbeschermers. Deze regels zijn sinds 1 januari 1994 van kracht wat betekent dat op de beschermingsmiddelen die na deze datum zijn aangekocht een CE-keur moet zitten. Kan een arbo-inspecteur dat niet ontdekken dan kan hij een werk stilleggen en het bedrijf opdragen de tekortkoming te herstellen. Voor een onderneming levert dat in elk geval tijdverlies op. Dat kan fors oplopen omdat nagenoeg geen leverancier beschermende middelen met het genoemde keur kan leveren. Het voorbeeld geeft aan dat ‘Brussel’ steeds meer invloed krijgt op de dagelijkse gang van (bouw)zaken. Daarbij komen er veel afgeleide regels bij die op een eveneens groot aantal sectoren betrekking hebben.

Milieu

Niet bekend

Ook de kennis van advocaten schiet in deze tekort. Onderzoek van de Europese Commissie onder de advocatuur toonde aan dat slechts een klein deel van de benaderde raadslieden van de hoed en de rand weet. ‘Brussel’ treedt alleen daar op waar het waarde kan toevoegen en dat is welbeschouwd overal. De eerder genoemde technische harmonisatie vormt slechts het begin. Momenteel gaat het alleen nog om het aspect veiligheid. Het ligt in de bedoeling daar later het aspect milieu aan toe te voegen. Het laat zich raden dat de grootste problemen nog moeten komen.

Nadere inlichtingen verstrekt EurAssist via telefoon 01718-24579.

Reageer op dit artikel