nieuws

Kabinet oneens met Kamer over budget Betuwelijn

bouwbreed

De fracties van PvdA, VVD en D66 willen aanvullende maatregelen om de resterende knelpunten in het Betuwelijn-trace op te lossen. Extra geld is daarvoor niet nodig, zo menen zij. De financiering kan worden gevonden binnen het bestaande budget. Het kabinet is het daar niet mee eens.

Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer bij het nota-overleg over de planologische kernbeslissing voor de Betuweroute. Hoewel een ruime meerderheid het besluit tot aanleg van de Betuweroute steunt, werd in het overleg duidelijk dat Crone (PvdA), Blaauw (VVD) en Versnel (D66) wensten vast te houden aan een beperkt aantal aanvullende maatregelen ter verbetering van de ruimtelijke inpassing van de Betuwelijn.

Crone las het wensenlijstje nog eens voor: het schrappen van een van de twee bochten bij Pendrecht, aanpassing van de kruisingen bij Geldermalsen/Meteren, een verdiepte ligging bij Shelluinen en bij Tiel/Kerk Avezaath, een tunnel in plaats van een brug bij het Pannerdensch Kanaal door het natuurgebied de Gelderse Poort, en een verbeterde uitvoering van het stuk tussen Zevenaar en de Duitse grens.

Volgens de coalitiegenoten kan het aanvullende pakket eenvoudig worden gefinancierd, door temporisering van een aantal uitgaven maar vooral door verschuivingen binnen het budget van f. 8,1 miljard dat nu voor de spoorverbinding is uitgetrokken.

Tunnel

Dat betreft met name de financiering van de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, waarvan de kosten worden geraamd op f. 250 miljoen. PvdA, VVD en D66 denken dat dit grotendeels kan worden gefinancierd door het niet uitvoeren van de brug ter plaatse, besparingen die het schrappen van een aantal bochten bij Pendrecht en Elst oplevert, het niet hoeven slopen van de woongemeenschap de Boerenhoek, en f. 50 miljoen van een motie uit eind 1993 over de Betuwelijn, motie 60.

Het kabinet is het niet eens met de zienswijze van de Tweede Kamer. In haar antwoord op aanvullende vragen over de Betuwelijn geeft minister Jorritsma aan dat het schrappen van de bocht bij Pendrecht geen geld oplevert, het geld van motie 60 al is vergeven, en de woongemeenschap de Boerenhoek sowieso moet worden gesloopt, of er nu een brug komt of een tunnel.

En daarmee ontstaat een gat in de financiering van ten minste f. 175 miljoen.

Kritiek

De gammele financieringsvoorstellen van de regeringspartijen, maar ook het vermeende kiezersbedrog vormden voor CDA-er Leers aanleiding om ongezouten kritiek te leveren op PvdA, VVD, en D66.

Volgens hem worden de echte beslissingen over de financiering van de aanvullende maatregelen op het bordje van een volgend kabinet gedeponeerd. “Buitengewoon onverantwoord”, zo vindt Leers.

Hij wees ook en bij herhaling op de veertien moties van D66 en vijf van de VVD, die in een eerder debat over de Betuwelijn waren ingediend. Dat de democraten en liberalen akkoord gaan met de aanleg van de Betuwelijn, zonder dat hun moties zijn ingewilligd, getuigt niet alleen van opportunisme, maar is ook kiezersbedrog, aldus Leers.

Versnel wees de CDA-er op het verschil tussen inzet en resultaat en verklaarde blij te zijn met de – 820 miljoen extra. Blaauw maakte op zijn beurt minder woorden vuil aan het optreden van Leers: “Motie-geilheid”. Het debat was bij sluiting van deze krant nog in volle gang.

Reageer op dit artikel