nieuws

Kabinet blijft voor brug bij Pannerdensch Kanaal

bouwbreed Premium

Het kabinet blijft waar het gaat om het trace van de Betuwelijn voorstander van een brug over in plaats van een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Jorritsma de Kamer nog eens weten dat de keuze voor een brug “zeer wel verdedigbaar is”.

De minister van Verkeer en Waterstaat legt in haar schrijven, mede namens de ministers De Boer en Van Aartsen, nog eens omstandig uit waarom motie 83 van D66-Kamerlid Versnel-Schmitz, die wordt gesteund door de fracties van VVD en PvdA en waarin wordt gevraagd om een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal, ontraden moet worden.

Volgens Jorritsma is dit de conclusie van beraad in het kabinet, dat zich de afgelopen dagen “grondig heeft verdiept” in de mogelijkheid aan de wens van de Kamer tegemoet te komen.

Ten eerste schiet de door de Kamer voorgestelde dekking tekort. Er ontbreekt nog f. 17 miljoen, waarvoor de provincie Gelderland in de geldbuidel zal moeten tasten. Daarnaast betekent de tunnel bij het Pannerdensch Kanaal een forse bezuiniging op de landschappelijke inpassing van de Betuwelijn. Voorzien was een groenstrook van 20 meter breed langs de hele route, maar deze zal nu moeten vervallen.

Bovendien zal 1000 hectare natuurgebied en 70 hectare grootschalig recreatiegebied er in waarde op achteruit gaan, zonder dat daarvoor compensatie mogelijk is. De Kamer heeft namelijk in haar dekkingsplan geld gebruikt, dat oorspronkelijk voor natuurontwikkeling was bedoeld.

Vertraging

Verder zal een tunnel in plaats van een brug leiden tot een vertraging in de uitvoering van de gehele Betuwelijn. Ten behoeve van de tunnel is namelijk een partiele herziening van de pkb Betuweroute noodzakelijk.

Daartoe moet een ontwerp van de tunnel worden gemaakt, en dient aanvullend informatie voor de milieu-effectrapportage worden verzameld. Dat levert een vertraging op van een tot anderhalf jaar.

Vandaag, in het afsluitende debat over de Betuwelijn, moet blijken of de Kamer zich gevoelig toont voor de argumenten van het kabinet.

Reageer op dit artikel