nieuws

In Zeeland fors minder saneringsgrond gestort

bouwbreed Premium

In Zeeland is vorig jaar aanzienlijk minder grond, afkomstig van bodemsaneringspoen, naar de in de provincie beschikbare stortplaatsen afgevoerd. Ook de hoeveelheid gestort bouw- en sloopafval daalde, zij het in mindere mate dan in voorgaande jaren. De sanering van bedrijfsterreinen loopt in Zeeland achter op de rest van Nederland.

Dit valt op te maken uit het door gedeputeerde staten van Zeeland opgestelde ‘Milieujaarverslag 1994’. Volgens gedeputeerde ing. A.M. Dek is Zeeland vorig jaar “iets schoner” geworden. Maar hij erkent dat “we natuurlijk niet op alle fronten resultaten hebben geboekt”.

De provincie heeft in 1994 bijna f. 7,5 miljoen uitgegeven aan bodemonderzoek en sanering van verontreinigde terreinen. Daarvan is f. 6,3 miljoen betaald uit het budget, dat van het rijk is ontvangen. Controle op eerder uitgevoerde saneringen wees uit dat het werk correct is gedaan.

De BSB-operatie, de bodemsanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen, loopt overigens achter op de andere provincies. Hebben de meeste BSB-stichtingen in het land al de meest urgente bedrijven benaderd voor deelname aan de bodemsaneringsoperatie (en zijn in veel gevallen overeenkomsten getekend), in Zeeland is dit nog niet het geval.

Er zijn ook nog geen eerste bodemonderzoeken verricht, iets wat verwacht werd voor 1994. Een verklaring kan volgens GS worden gezocht “in de wijze van organisatie van de stichtingen in Zeeland, waardoor minder tijd beschikbaar is dan bij andere stichtingen”.

Afname stortingen

Opvallend was vorig jaar de afname van de naar stortplaatsen afgevoerde hoeveelheid saneringsgrond. In 1993 werd 121 kiloton gestort, vorig jaar nog slechts 33 kiloton. Voor een deel wordt die forse reductie toegeschreven aan het medio 1993 ingevoerde stortverbod voor reinigbare saneringsgrond. Daarnaast wijzen GS er op dat 1993 een jaar was waarin “bijzonder veel saneringsgrond is gestort”.

De sinds 1991 optredende daling van de hoeveelheid gestort bouw- en sloopafval zette zich in 1994 voort. Er werd 80 kiloton gestort. Dat brengt de verhouding tussen gestort en verwerkt bouw- en sloopafval op 35:65. Dat is bijna het zelfde niveau als in 1993 (30:70). “Maar toen was een forse partij uit Noord-Brabant aangevoerd bewerkt bouw- en sloopafval in de cijfers meegenomen”, aldus het verslag.

Geluidsanering

Het aantal woningen dat op enigerlei hinder ondervindt van teveel lawaai van industrie en/of verkeer is in Zeeland opnieuw gedaald. Met name kwam er een oplossing voor de door de industrie in verdrukking gekomen woningen in de Kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaanderen.

Kwamen in 1988 nog bijna 10.000 woningen in aanmerking voor geluidsanering, eind 1994 waren dat er circa 2000.

Reageer op dit artikel