nieuws

Europese ontwikkelingen nopen mogelijk tot bijstelling Aanbestedingsbeleid overheden onderwerp van onderzoek

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel heeft in zijn functie van coordinerend bewindsman voor de bouw opdracht gegeven tot een evaluatie-onderzoek ‘aanbestedingsbeleid overheden’. Een interdepartementale werkgroep dient nog in dit najaar hem te adviseren over mogelijke bijstelling van het nationale aanbestedingsbeleid voor de aanbesteding van werken.

Tommel kwam tot de beslissing om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren ‘gelet op een aantal ontwikkelingen in Europees verband’. Hij doelt daarbij op het feit dat de Europese Commissie in februari 1992 een beschikking uitvaardigde die de mededingingsregels, die tot dan werden toegepast in de Nederlandse bouwsector, werden verboden.

Een bodemprocedure, die door de Samenwerkende Prijsregelende Organisaties en het AVBB bij het Gerecht van Eerste Aanleg van het Europese Hof in Luxemburg werd aangespannen, heeft aan dat verbod geen einde gemaakt. De Commissie werd door het Hof geheel in het gelijk gesteld.

Nieuw evenwicht

AVBB en SPO hebben daarop een dringend beroep op de Nederlandse overheid gedaan “om op zeer korte termijn in overleg met het bouwbedrijfsleven tot adequate afspraken te komen over een nieuwe evenwichtige marktordening”.

Volgens deze organisaties moeten duidelijke en voor zowel opdrachtgevers als aannemers verplicht geldende spelregels voor de ontmoeting van vraag en aanbod op de bouwmarkt tot stand te worden gebracht.

Het besluit van staatssecretaris Tommel om na te laten gaan of een bijstelling van het aanbestedingsbeleid nodig dan wel wenselijk is, zal mede op die vraag vanuit de markt zijn gestoeld.

Vanuit die markt kwamen recentelijk geluiden dat er snel wat moet gebeuren omdat, zo verwoordde voorzitter SAS van de VGBouw het, “zonder goede spel- en gedragsregels er een absoluut onmogelijke situatie voor een branche ontstaat, waar het om zulke grote zaken, zulke grote bedragen, zoveel werkende mensen, zulke lange procedures en zulke grote maatschappelijke belangen gaat”.

Door het verbod de mededingingsregels nog langer toe te passen ontberen grote bouwondernemingen vergoeding van hun calculatiekosten, die wel ke oplopen tot f. 2 miljoen, zo liet Sas weten.

Verticale ordening

De hoofdaannemers zijn er dan ook sterk voor dat er snel aan een verticale ordening wordt gewerkt, waarin de aanbesteding tussen investeerder en ondernemer goed wordt geregeld. Het Uniform Aanbestedings Reglement zou daartoe ke worden aangepast door daar een mogelijkheid tot verrekening van kosten en het tegengaan van leuren in op te nemen.

Staatssecretaris Tommel heeft kennelijk eerst behoefte te laten onderzoeken in hoeverre het aanbestedingsgedrag van lagere overheden van die Europese ontwikkelingen heeft te lijden. Recentelijk bracht het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in een rapport naar buiten dat het Uniform Aanbestedings Reglement door praktisch alle gemeenten bij het uitgeven van werk van toepassing wordt verklaard. Dat gegeven zou aanleiding ke zijn om nieuwe aanpassingen van het aanbestedingsbeleid van overheden via wijzigingen van het UAR tot stand te brengen.

Daarbij zal wellicht ook worden meegenomen de wens van die grote groep van onderaannemers om ook in de UAR de relatie hoofdaannemer-onderaannemer zodanig te herzien dat ze niet langer tegen elkaar ke worden uitgespeeld.

Het eerste deel van het door Tommel geentameerde onderzoek is inmiddels opgedragen aan Dwars Hederik en Verhey.

Reageer op dit artikel