nieuws

Warmtelevering AVI’s staat op de tocht

bouwbreed

De Afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) halen naar verwachting in 2000 de doelstelling voor de produktie van elektriciteit. De benutting van warmte blijft enigszins achter. Warmte laat zich moeilijk transporteren zodat de voorgenomen afzet alleen in een beperkte straal rond de installatie kan gebeuren. Aanvullende warmtepoen moeten het plan ondersteunen van het ministerie van Economische Zaken om met afvalverbranding in 2000 zo’n 30 PetaJoule energie te besparen.

De Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) meldt in het jaarverslag over 1994 dat de acties inzake het energetisch vermogen van de AVI’s volgens het ‘Plan van aanpak Energiewinning uit grootschalige afvalverbranding’ over het geheel genomen op schema liggen. In 1994 leverden de installaties 1190 GigaWattuur elektriciteit. De warmtelevering kwam overeen met 670 GigaWattuur. Deze produktie bespaarde 13,4 PetaJoule energie oftewel 425 miljoen kubieke meter aardgas. Het opgesteld elektrisch vermogen bij AVI’s en stortgaspoen nam vorig jaar toe tot 270 MegaWatt. In opdracht van de Novem begon een nieuw onderzoek naar de problemen die zich voordoen bij de afzet van warmte. Eerder gestrande pogingen krijgen dan een nieuwe kans. Een nieuwe mogelijkheid doet zich voor door warmte in absorptiekoelmachines om te zetten in ‘koude’. De koelmarkt wint aan belang nu er steeds vaker een verbod komt op het koelen door middel van grondwater.

Energieplan

In de herfst van dit jaar rondt de VVAV een systeem voor energieregistratie af dat de totale energieproduktie van AVI’s weergeeft. De vereniging brengt dit jaar het eerste Energieplan Afval uit dat ingaat op de uitbreiding en verbetering van de energieproduktie uit afval. De opbrengst hangt niet alleen af van de hoeveelheid afval en de energie-inhoud ervan, maar ook van de beschikbaarheid en de benutting van het vermogen. Met EnergieNed kwam de VVAV vorig jaar overeen dat er een aparte vergoedingsregeling komt voor energie uit afval. De standaardvergoeding voor teruglevering voor alle decentraal geproduceerde elektriciteit van (industriele) warmtekrachtinstallaties gaat uit van de kosten die de distributiesector bespaart. De VVAV wil dat energie uit afval dit jaar dezelfde status krijgt als centraal opgewekte energie.

Het ontwerp-Besluit Stortverbod verbiedt vanaf 1 januari 1996 de stort van onbehandelde AVI-vliegas. De VVAV voorziet technische en procedurele moeilijkheden en wil het verbod pas in 1998 laten ingaan. De vereniging stemde in met het concept-Implementatieplan AVI-reststoffen op voorwaarde dat VROM het hoofdstuk AVI-vliegas aanpast. Voordat de VVAV definitief instemt met het plan wil de vereniging met VROM nadere afspraken maken over de uitwerking van de regelgeving voor AVI-reststoffen en over de financiering van de activiteiten die aan de VVAV zijn toebedeeld. De sector Verbranden liet inmiddels onderzoek uitvoeren naar koude- en warme immobilisatie van vliegas.

Kunstgrind

Verder vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden deze as te verwerken tot kunstgrind en tot toeslagmateriaal voor beton. Een andere studie moet uitwijzen of een versneld verouderings- en eventueel wasproces de milieuhygienische kwaliteit van AVI-bodemas kan verbeteren. Veroudering immobiliseert op natuurlijke wijze vervuilingen als zware metalen. Deze aanpak moet de as laten voldoen aan de toekomstige eisen voor N2-bouwstoffen van het Bouwstoffenbesluit. De VVAV noemt het nu al technisch mogelijk de as te laten voldoen aan de eisen voor N1-stoffen. Het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik van Afvalstoffen subsidieert dit onderzoek.

Het Coordinatiepunt AVI-reststoffen van de VVAV wil dit jaar een leidinggevende rol spelen in de rechtstreekse levering van AVI-bodemas aan (overheids)opdrachtgevers voor grote werken. De werkgroep Storttechniek inventariseert momenteel de gevolgen van stortverboden voor de stortplaatsen. Het gaat dan om het verbod voor de stort van herbruikbare en brandbare afvalstoffen. Voor een betere gang van milieuzaken op stortplaatsen bestudeert de VVAV verbeteringen voor de controle van grondwater. Voorts buigt de vereniging zich over een standaardreportage over de aanleg van minerale afdichtingslagen.

Reageer op dit artikel