nieuws

Vinex-akkoord 28.400 woningen stadsregio Eindhoven: Brabant optimistisch over

bouwbreed

.TE:voortgang woningbouw De voortgang van de woningbouw in de provincie Noord-Brabant ligt redelijk op schema. Weliswaar ligt de woningvoorraadtoename iets achter bij de taakstelling uit het Vinex-akkoord, maar er is voldoende capaciteit om in 2005 78.000 woningen te hebben gerealiseerd. Onderdeel van dit aantal zijn de 28.400 woningen die in de stadsregio Eindhoven moeten worden gebouwd. Over dit laatste heeft het rijk gisteren met de provincie een akkoord bereikt.

Dit blijkt uit de voortgangsnotitie van het Stedelijk Adviesteam (STAT) over de uitvoering van het Vinex-akkoord en de stadsregionale woningbouwlocaties. Dit team houdt in opdracht van de provincie de vinger aan de pols bij de uitvoering van de Vinex-akkoorden.

In het kader van de Vierde Nota-extra moeten er in Noord-Brabant tussen nu en het jaar 2005 zo’n 78.000 woningen worden gebouwd. Daarvan moeten er 43.000 verrijzen in de stadsregio’s Breda, Tilburg (inclusief Waalwijk) en Den Bosch. De resterende 35.200 woningen worden in de totale stadsregio Eindhoven gebouwd.

Voor de woningbouw in de drie stadsregio’s Tilburg, Breda en Den Bosch heeft de provincie financiele overeenstemming met het rijk bereikt. Als budgethouder kan Noord-Brabant maximaal f. 72 miljoen bijdragen in de grondkosten. Daarnaast heeft de provincie nog eens f. 18 miljoen te vergeven voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging op Vinex-locaties.

Eindhoven

Voor wat betreft de stadsregio Eindhoven (SRE) is gisteren met het rijk een overeenstemming bereikt. Op basis van de locaties stelt het rijk aan het SRE f. 97 miljoen beschikbaar als bijdrage aan de grondkosten voor de woningbouw.

Het convenant waar zich gisteren minister Jorritsma en staatssecretaris Tommel over hebben gebogen, bevat verder een eenmalige VROM-bijdrage van f. 10,6 miljoen voor de sanering van ernstige verontreiniging op Vinex-bouwlocaties.

Knelpuntgelden

De provincie Noord-Brabant zal verder jaarlijks 25% van de Wet bodembescherming-knelpuntgelden (WBB) uit de reguliere bodemsaneringsbudgetten, op dit moment f. 480.000 per jaar, inzetten voor sanering van deze ernstig verontreinigde locaties.

Conform de afspraken zullen tussen 1995 en 2005 op Vinex bouwlocaties in de stadsregio Eindhoven in totaal 28.400 woningen worden gebouwd. In het binnenstedelijk gebied zijn ongeveer 12.000 woningen gepland.

Overigens is de taakstelling voor het totale gebied op 35.200 vastgesteld.

Voortgang

In de notitie over de uitvoering van het Vinex-akkoord wordt geconcludeerd dat de woningbouw in principe aardig op streek is. Echter, de gezamenlijke drie stadsregio’s Breda, Tilburg en Den Bosch blijven achter bij de taakstelling uit het Vinex-akkoord.

De stadsregio’s Breda, Tilburg en Den Bosch moeten volgens die taakstelling respectievelijk 9000, 8100 en 6600 woningen in de komende vijf jaar bouwen. Dat betekent per jaar gemiddeld 1800 woningen in Breda, 1600 woningen in Tilburg en 1320 woningen in Den Bosch. De stadsregio Breda zal dit jaar naar verwachting 1600 woningen bouwen, Tilburg 1500 en Den Bosch 1000.

Uit een onderzoek naar de voortgang van de woningbouw in de Noordbrabantse stadsregio’s tot 1998 door Rigo research en advies BV blijkt echter dat de verwachte woningbouw in de bouwgemeenten per saldo toereikend is voor het halen van de taakstellingen voor die jaren. “Vergeleken met de voorgaande jaren zal de produktie wel omhoog moeten, terwijl in veel gevallen een aantal knelpunten bestaat dat de voortgang in de weg kan staan”, aldus Stedelijk Adviesteam in de voortgangsnotitie.

Knelpunten

Hoewel geconcludeerd wordt dat voor nagenoeg alle nieuwe locaties de gemeentelijke planvorming gaande is, kampen veel gemeente met woningbouwlocaties groter dan duizend woningen met problemen. “Te noemen zijn verwerving van gronden, ontsluiting van locaties, inrichtingsmaatregelen om ongewenste milieu-effecten tegen te gaan en ingewikkelde besluitvorming. Dit laatste met name waar bouwlocaties op het grondgebied van meerdere gemeenten zijn gelegen”, aldus het STAT in de voortgangsnotitie.

Reageer op dit artikel