nieuws

Veel twijfel over waarde rekenwerk PKB Schiphol

bouwbreed

Er bestaat bij de deskundigen weinig waardering voor de cijfermatige onderbouwing van de beslissing van dit kabinet tot uitbreiding van Schiphol. De diverse rekenexercities ke maar beter niet of slechts in beperkte mate worden meegewogen in de besluitvorming erover in de Tweede Kamer.

Die conclusie kan worden getrokken uit een hoorzitting van de Vaste Kamercommissies van VROM en Verkeer en Waterstaat, ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de Planologische Kernbeslissing Schiphol.

Medio februari koos het kabinet zoals bekend voor een verdere groei van Schiphol tot mainport, inclusief uitbreiding van het banenstelsel met een parallelle vijfde baan. De totale investeringen, die met al deze plannen zijn gemoeid, worden geraamd op f. 33 miljard.

Schiphol krijgt als het aan het kabinet ligt de ruimte te groeien tot een mainport van circa 40 miljoen passagiers en 3 miljoen ton vracht. Hierdoor zou een groei van de werkgelegenheid ke worden gegenereerd van 55.000 arbeidsplaatsen, vooral in de Amsterdamse regio.

Tegelijkertijd werden de uitbreidingsplannen gekoppeld aan een verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu in de omgeving van de luchthaven. Het aantal woningen met ernstige geluidhinder, liggend binnen de zogeheten 35 Ke-grens, zou moeten worden teruggedrongen tot 10.000.

Vraagtekens

Tijdens de hoorzitting werd door de diverse deskundigen de nodige vraagtekens gezet bij de cijfermatige onderbouwing van de kabinetsbeslissing.

Prof.dr. C. van Ewijk (KU Brabant) en dr. L.J.R Scholtens (Universiteit van Amsterdam) wezen vooral op de gebrekkige economische onderbouwing. Er is geen goede kosten-baten-analyse gemaakt; men is te veel uitgegaan van de wens van Schiphol om tot de grootste luchthavens van de wereld te horen en heeft te weinig gekeken naar wat goed is voor Nederland (de vraag dus of de uitbreiding noodzakelijk is voor onze infrastructuur); de werkgelegenheidseffecten zijn te hoog ingeschat (volgens Scholtens komen er slechts 22.000 tot 24.000 arbeidsjaren bij, een aantal dat ook kan worden bereikt door jaarlijks f. 2,5 miljard te investeren in lastenverlichting); en er zijn behoorlijk wat kosten buiten beschouwing gelaten, alles bij elkaar goed voor zo’n f. 25 miljard).

Van Ewijk: “Ik weet dus nog niet zo zeker of Schiphol een renderend project wordt. Financieel renderend is het niet. De overheid legt er geld op toe, maar dat was ook bekend. Of het goed is voor de Nederlandse economie is uiterst twijfelachtig.”

Zij werden hierin overigens tegengesproken door een andere econoom van de UvA, prof. J.G. de Wit. Deze meende juist wel dat de gegevens als “macro-economisch voldoende robuust” ke worden beschouwd.

Geluidhinder

Na de economen kwam P. Frankena van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium aan het woord over de geluidhinder. Uit zijn bijdrage bleek – overigens onbedoeld – dat het aantal woningen met ernstige geluidhinder niet al te serieus moet worden genomen, omdat de objectiviteit daarvan op zijn minst ter discussie kan worden gesteld.

De vraag hoeveel woningen er binnen de diverse gehanteerde geluidsgrenzen vallen, hangt volgens Frankena namelijk af van de invoergegevens. Deze worden continu bijgesteld op basis van de laatste inzichten, en dat kan betekenen dat een woonwijk eerst wel en dan weer niet binnen de 35 Ke-grens valt. Zo kon het gebeuren dat het huidige aantal woningen met geluidhinder inmiddels is afgenomen van 12.600 tot 10.900, zonder dat er ook maar een maatregel is genomen. Opvallend is dat Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk is voor de verstrekking van die invoergegevens.

Luchtverontreiniging

En tenslotte sprak prof.ir. N.D van Egmond (RIVM) over de luchtverontreiniging: gisteren sowieso al een veelbesproken onderwerp omdat via De Volkskrant een onderzoek was uitgelekt, waaruit blijkt dat Schiphol een van de grote luchtvervuilers van Nederland wordt.

Van Egmond erkende dat de PKB over de reductie van de luchtverontreiniging wel erg optimistisch is. Er wordt namelijk op gerekend dat alle gunstige ontwikkelingen op het gebied van de mobiliteit (afname vrachtverkeer, toename railvervoer, en dergelijke) zich tegelijkertijd voordoen. “Dat maakt het kwetsbaar”, aldus Van Egmond.

Volgens hem moet daarom ook vooral een politieke en beleidsmatige afweging worden gemaakt, als het gaat om de vraag of Nederland gebaat is bij mainport Schiphol.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels