nieuws

Veel gemeenten actualiseren bestemmingsplan buitengebied

bouwbreed Premium

Meer dan 60% (381) van de Nederlandse gemeenten is op dit moment bezig de bestemmingsplannen buitengebied te actualiseren. Veel gemeenten blijken hierbij samen te werken, waardoor zij hun beleid beter op elkaar ke afstemmen.

Ongeveer 130 gemeenten hebben al een actueel bestemmingsplan. Circa 120 gemeenten hebben geen actueel plan en zijn hier ook nog niet mee bezig. Dit staat in de voortgangsrapportage over de Vinex-actie ‘Actualisering bestemmingsplannen buitengebied’, die minister De Boer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het ministerie van VROM heeft voor de periode 1991-1995 circa f. 10 miljoen gereserveerd om provincies en gemeenten te stimuleren de veelal sterk verouderde bestemmingsplannen buitengebied te actualiseren. Actualisering was hoog nodig als gevolg van het nieuwe rijksbeleid zoals neergelegd in de Vinex en het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Dit rijksbeleid moet worden doorvertaald naar de provinciale streekplannen en milieubeleidsplannen en vervolgens naar de bestemmingsplannen buitengebied.

De beschikbare f. 10 miljoen is verdeeld over de diverse provincies. De aanwezigheid van zandgronden (intensieve veehouderij), ROM (=Ruimtelijke Ordening en Milieu)-gebieden en gebieden waar een restrictief beleid geldt (open ruimte open houden) zijn maatgevend geweest voor de hoogte van de bijdrage. Door de provincies is de actie voortvarend opgepakt en het succes van deze actie is voor een belangrijk deel te danken aan de stimulerende rol van de provincies.

Met name op de zandgronden blijken veel gemeenten over te gaan tot actualisering. Hier is een belangrijk deel van de middelen ingezet en spelen met name de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij een belangrijke rol.

Reageer op dit artikel