nieuws

SZW wil verdergaande vrijstelling asbestregels

bouwbreed Premium

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer mogelijkheden tot vrijstelling van een aantal bepalingen uit het sinds 1 juli 1993 van kracht geworden Asbestbesluit. Een voorstel daartoe ligt om advies bij de SER. De Industriebond FNV is er geen voorstander van, maar erkent dat in bepaalde situaties versoepeling van het strenge asbestbeleid mogelijk moet zijn.

Eind 1993 is het concept van het P-blad Asbest ter becommentariering voorgelegd aan sociale partners. Dat leverde uitvoerige reacties op. Naar aanleiding daarvan werd de oorspronkelijke concept-tekst grondig aangepast. Het daaruit voortvloeiende ontwerp P-blad is vervolgens eind december vorig jaar “ter finale toetsing” voorgelegd aan de subcommissie MAC-waarden van de SER.

Een hoogst ongebruikelijke stap. Volgens directeur-generaal van de arbeid ir. T. van de Putte is daartoe besloten “vanwege het grote belang dat gehecht wordt aan een solide maatschappelijk draagvlak voor het blad”. Tevens werd aan de commissie de bijgestelde vrijstellingsregeling inzake het ‘Besluit slopen asbest’ om commentaar bijgesloten.

De reacties van sociale partners op het concept P-blad logen er dan ook niet om: te omvangrijk, pseudowetgeving inzake de vrijgavegrens, rigide beleid ten aanzien van gebruik van ademhalingsbescherming, richt zich niet op de blootstellingssituaties waarin niet met asbest wordt gewerkt, definities van asbesttypes zijn onjuist, grens- en actiewaarden zijn niet gebaseerd op een reele risico-analyse en zijn daarmee onnodig scherp en door introductie van de sloopregeling worden aan gelijkwaardige werkzaamheden (slopen/be- en verwerken) ongelijke eisen gesteld.

In het huidige ontwerp P-blad is vervolgens het aantal pagina’s gehalveerd, wijkt de vrijgavegrens niet af van die in het Asbestbesluit, is een aangepaste systematiek voor gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen opgenomen en is de bestaande vrijstellingsregeling bij de sloopregeling aangepast.

“Voor makkelijk verwijderbare spiraalgewonden plaatpakkingen uit industriele installaties zijn de wettelijke bepalingen voor het slopen van asbest niet van toepassing. Dit geldt eveneens voor de verwijdering van water- en gasleidingsbuizen uit een leidingnet, met uitzondering van de meldingsplicht voor de aanwezigheid van eenvoudige sanitaire voorzieningen.”

Geen voorstander

Saskia Hoek van de Industriebond FNV bij de uitreiking van het handboek asbest voor de installatiebranche: “Gezien de risico’s van asbest zijn we hier geen voorstander van. Temeer daar de centrale werkgeversorganisaties de vrijstelling nog verder willen oprekken. Bovendien zal de vrijstelling te snel worden uitgelegd als een fiat om je gang maar te gaan”. Tegelijkertijd ziet ze in dat “het strengste asbest-regime voor alle situaties overdreven is. We pleiten daarom voor een systeem waarbij de vrijstelling kan worden gegeven mits gewerkt wordt volgens een werkplan dat door werkgevers en werknemers is opgesteld en goedgekeurd door de minister.”

Reageer op dit artikel