nieuws

Stukadoors gaan over tot Erkenningsregeling

bouwbreed

Als het ministerie van Economische Zaken zijn fiat kan geven aan het ingediende concept, kan de Nederlandse Aannemers Vereniging van Afbouw- en Stukadoorswerken overgaan tot de op- en uitbouw van een Erkenningsregeling. Die erkenning dient ervoor de markt te laten zien dat men te doen heeft met bedrijven, die kwaliteit weten af te leveren en dat weten te garanderen.

Uit de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek in het najaar van 1994 door de Stichting Bouwkwaliteit bleek al dat de professionele markt na het ingaan van de versoepelde Vestigingswet per 1 januari 1996 zeker waarde zal hechten aan het feit dat stukadoors- en afbouwbedrijven zijn toegetreden tot een Erkenningsregeling.

Een dergelijke regeling stelt eisen aan de vakbekwaamheid, de bedrijfsvoering, het zakelijke verkeer en de administratie van bedrijven conform het Model kwaliteit-systeem Bouw. Tenminste zal worden geeist dat de ondernemer in het bezit is van het ondernemersdiploma van het Landelijk Instituut Ondernemersopleidingen Stukadoorsbedrijf of een daarmee vergelijkbaar diploma.

In het Handelsregister moet men ingeschreven staan als stukadoors- en/of afbouwbedrijf, beschikken over een vestigingsvergunning, afgegeven door het Bedrijfschap STS en staan ingeschreven bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.

Aan de stichting, die uitvoering gaat geven aan deze Erkenningsregeling moet men eenmaal per halfjaar een verklaring ke overleggen dat men voldoet aan de verplichtingen ten opzichte van bedrijfsvereniging en fiscus.

Onderaannemerscontract

Op het gebied van de bedrijfsvoering zullen zowel technische als administratieve eisen aan een bedrijf worden gesteld alvorens men zal worden erkend. Alle werkzaamheden zullen zodanig moeten worden uitgevoerd, dat ze voldoen aan daarvoor bestaande beoordelingsrichtlijnen en/of normen. Ook de toegepaste materialen dienen te voldoen aan NEN-normen of bij het ontbreken daarvan van hoge kwaliteit te zijn.

Aan administratieve eisen zal o.a. aan de volgende zaken moeten worden voldaan: als het om de consumentenmarkt gaat, zal men moeten leveren onder de aannemings- en leveringsvoorwaarden, zoals die door de NAVAS daarvoor zijn opgesteld. Gaat het om wat de zakelijke markt wordt genoemd, dan dient er verplicht gebruik te worden gemaakt van het model onderaannemerscontract, zoals dat door de Federatie van Aannemers in de Afbouw en Nevenbedrijven van de Bouwnijverheid FAANB in samenwerking met het AVBB is opgesteld.

Een dergelijke eis kan het gebruik van een dergelijk onderaannemerscontract flink bevorderen, aldus vice-voorzitter L.G. de Nijs van de NAVAS, die mede aan de wieg van de Erkenningsregeling heeft gestaan.

Er zal gegarandeerd goed werk moeten worden afgeleverd. Dat moet ook wel gezien de verplichting van een erkend bedrijf mee te werken aan beslechting van geschillen door een onafhankelijke instantie. Daartoe zal in samenwerking met de Consumentenbond een Geschillencommissie in het leven worden geroepen, die in geval van klachten kan overgaan tot alle partijen bindende uitspraken.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van het werk zo hoog mogelijk te doen zijn, worden de nodige eisen gesteld aan de opleiding van personeel en zal een deelnemend bedrijf dienen te voldoen aan alle milieu-eisen en regels ten aanzien van arbeidsomstandigheden, die de cao voorschrijft.

Voorlichtingssessies

Vanaf augustus ke de daadwerkelijke aanmeldingen beginnen. Vooralsnog bij de NAVAS in Veenendaal, hoewel de uitvoering van de Erkenningsregeling zal worden opgedragen aan een nog op te richten stichting, die onafhankelijk van deze werkgeversorganisatie zal gaan opereren.

De vraag of een bedrijf voor erkenning in aanmerking komt, is in handen gegeven van de Stichting Bouwkwaliteit in Rijswijk. Niet alleen wordt elke kandidaat-deelnemer op alle vereisten onderzocht, elk jaar opnieuw moet aan deze eisen zijn voldoen en wordt steeksproefsgewijs uitgevoerd werk aan een controle onderworpen.

Van de 800 NAVAS-leden zullen naar vice-voorzitter De Nijs zeker 400 onmiddellijk toetreden en andere wellicht wat later na een afwachtende houding te hebben aangenomen.

Die ke nog over de streep worden getrokken als in oktober en november een tiental regionale sessies zullen zijn gehouden, waarop inhoud en noodzaak van erkenning omstandig uit de doeken zal worden gedaan.

Reageer op dit artikel