nieuws

Seizoenswerkloosheid is hetzelfde gebleven Convenant continuiteit in gww nog geen effect

bouwbreed Premium

Het ‘continuiteits-convenant’ voor de gww-sector, dat voor een regelmatiger opdrachtenstroom moet zorgen, heeft nog geen effect gehad. De seizoenswerkloosheid in de sector is hetzelfde gebleven. Dat concludeert de bouw- en houtbond FNV aan de hand van cijfers van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Vandaag wordt het convenant geevalueerd door de ondertekenaars op het ministerie van VROM.

De discontinuiteit in de grond-, weg- en waterbouw is al sinds jaar en dag een groot probleem. Werkgevers lijden schade doordat ze kostbaar materieel moeten laten staan, terwijl een groot aantal werknemers (tijdelijk) in de ww wordt geparkeerd.

Deze zogenaamde binnenjaarlijkse discontinuiteit is voornamelijk het gevolg van de slechte planning door opdrachtgevers van aanbestedingen aan de sector. In veel gevallen is de opdrachtgever de overheid. Diezelfde overheid moet, volgens de bouwbond, jaarlijks f. 100 miljoen aan ww uitkeren als gevolg van die discontinuiteit. Ruim f. 68 miljoen van dit geld wordt in de wintermaanden verstrekt.

In de wintermaanden (november tot en met februari) ligt momenteel een groot deel van het werk in de gww gewoon stil. Dit als gevolg van overheidsbepalingen. Zo mag er in deze periode bijvoorbeeld niet aan dijken worden gewerkt en ligt het werk aan de wegen stil. Naast dit gegeven wordt er door de overheden dus ook nog eens slecht gepland waardoor in de opdrachtenverstrekking sprake is van pieken en dalen. Onlangs stelde het Economisch Instituut Bouwnijverheid nog vast dat alle opdrachtgevers voor deze branche (rijk, provincie, waterschappen en gemeenten) zich hieraan schuldig maken.

Overeind houden

De bouwbond FNV zegt zich af te vragen in hoeverre het nog maatschappelijk verantwoord is om de gww-sector mede overeind te houden door gebruik te maken van uitkeringsgelden. De bouwbond constateert dat de overheid dat blijkbaar ook vindt, gezien de onlangs gevoerde verscherping van de referte-eis

Deze houdt in dat werknemers die in een periode van 39 weken minder dan 26 weken werkzaam waren, geen recht meer hebben op ww. De eerdere regeling ging uit van 26 werkbare weken in een periode van 52 weken. Door de verscherping van deze maatregel zal een groot aantal werknemers in de gww-sector geen recht meer hebben op ww.

Om die reden pleit de bouwbond voor een meerjarige planning, meerjarige budgettering, vroegtijdige aanbesteding en geintegreerde onderhoudsbestekken. Hierdoor zouden werkgevers een regelmatiger opdrachtenstroom krijgen die evenwichtiger over het jaar kan worden verspreid. Werknemers hoeven hierdoor niet meer van de ww gebruik te maken.

Geen verbetering

Dat er sinds de ondertekening van het convenant, twee jaar geleden, nog geen verbetering in deze situatie is gekomen, blijkt uit cijfers van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Ten aanzien van de tijdelijke werkloosheid in de wintermaanden is er nog niks veranderd, aldus de bouwbond.

“Nog steeds wordt vaak pas diep in de zomer aanbesteed waardoor er een ongekende piek ontstaat in de herfst. Zouden deze aanbestedingen enkele maanden eerder komen, dan zou de branche veel beter ke plannen”, aldus een woordvoerder van de bond.

Reageer op dit artikel