nieuws

Schorsing gevraagd van Utrechts streekplan

bouwbreed

De Stichtse Milieufederatie uit Utrecht en de Belangenvereniging Harmelense Ingezetenen uit Harmelen hebben rechter J. de Vries van de Raad van State in Den Haag verzocht het Streekplan provincie Utrecht te schorsen.

In het streekplan wordt ondermeer uitgegaan van de omstreden verplaatsing van 240 hectaren glastuinbouw vanuit Vleuten-De Meern naar de Harmelerwaard in de naburige gemeente Harmelen en de eveneens omstreden inrichting van de vuilstortplaats ’t Klooster in de gemeente Nieuwegein.

De verplaatsing zou noodzakelijk zijn om woningbouwplannen te ke realiseren. Op grondgebied van Vleuten-De Meern en de gemeente Utrecht moeten voor het jaar 2004 20.000 woningen gebouwd zijn. De Stichtse Milieufederatie en de Harmelense actievoerders vinden dat Harmelerwaard ongeschikt voor glastuinbouw. Het zou het aangezicht van het landschap op onaanvaardbare wijze aantasten. Zij willen dat er dieper nagedacht wordt over een mogelijke verplaatsing van de tuinders uit Vleuten-De Meern naar het noorden van het land.

In de kwestie, die rechter de Vries nu behandelt, staat de vraag centraal wat nu exact de status van een provinciaal streekplan is. Gedeputeerde mevrouw mr E. Korthuis-Elion zei daar het volgende over: ”In een streekplan staat wat er kan gaan gebeuren.

Het is niet zo dat gemeenten door middel van het streekplan worden opgedragen het zo te doen.” Als dat werkelijk zo is hebben de tegenstanders van het Streekplan van de provincie Utrecht geen reden meer om rechter De Vries om schorsing te vragen. Gemeenten zijn in dat geval immers niet verplicht de aanwijzingen uit het Streekplan te verwerken in hun bestemmingsplannen.

De bestemmingsplannen blijven dus volledig aanvechtbaar en de gemeenten staan niet voor voldongen feiten. Als tegenstanders van een bestemmingsplan de gemeente in rechte betrekken, kan het bestemmingsplan nog op alle mogelijke wijzen worden aangepast.

Overeenkomst

De advocaat van de Stichtse Milieufederatie, E.A. Minderhoud, wees er op dat het provinciebestuur wel degelijk de mogelijkheid heeft gemeente te verplichten bepaalde zaken in hun bestemmingsplan te regelen. Voor wat betreft de verplaatsing van de tuinders kan de provincie wel eens gedwongen worden dergelijke stappen te ondernemen. Minderhoud weet namelijk dat de ministers van VROM en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de provincie Utrecht, het Regionaal Beraad Utrecht, de gemeente Utrecht en de Belangenvereniging Agrariers Vleuten-De Meern/Harmelen een overeenkomst hebben gesloten over de verplaatsing van de glastuinbouw ten behoeve van de verstedelijking. De gemeente Harmelen had ook moeten tekenen, maar weigert dat tot op heden.

Bedenktijd

Op grond van deze overeenkomst is de provincie Utrecht gedwongen mee te werken aan de verplaatsing van de tuinders, zoals dat is verwoord in het Streekplan. Minderhout vreest dat de provincie daarom op den duur de gemeente Harmelen wel moet dwingen een groot deel van de Harmelerwaard voor glastuinbouw te bestemmen. Wanneer de rechter het Streekplan schorst, is de kans kleiner dat de provincie gedwongen is de gemeente Harmelen voor het blok te zetten, zo schat de advocaat in.

Rechter De Vries hoopt donderdag te ke laten weten of hij het Streekplan schorst. Hij acht het bij voorbaat niet uitgesloten dat hij meer bedenktijd nodig heeft om tot een uitspraak te ke komen. Overigens heeft het streekplan ook betrekking op toekomstige woningbouwlocaties in Loenen, Woerden en De Ronde Venen.

Reageer op dit artikel