nieuws

Rijk verantwoordelijk voor bodemarchief Vinex-locaties

bouwbreed Premium

De Nederlandse archeologen vinden dat de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om de bescherming van het Nederlandse bodemarchief onder Vinex-locaties. De kosten ke door de overheid worden doorberekend aan degene die belang heeft bij de verstoring ervan.

Dat bleek tijdens een informatief gesprek tussen de vaste tweede kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA). In de SNA zijn diverse archeologische instellingen verenigd, waaronder de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de universitaire instituten.

Aanleiding voor het gesprek was de op handen zijnde inwerkingtreding van het Verdrag van Malta, dat de bescherming van cultuur-historisch erfgoed beoogt. Op grond van dit verdrag dient van tevoren rekening te worden gehouden met de archeologische gevolgen van alle maatschappelijke activiteiten. Thans speelt het archeologisch erfgoed nauwelijks een rol bij de aanwijzing van Vinex-locaties. Essentieel onderdeel van het verdrag is het principe ‘de veroorzaker betaalt’; degene die belang heeft bij de verstoring van het bodemarchief dient op te draaien voor de kosten van het vooronderzoek naar aanwezigheid van archeologische bodemschatten en het tegengaan van schade daaraan.

Bij de Vinex-locaties is dit een heikel punt. Want, wie heeft er nu belang bij de verstoring van het bodemarchief: de rijksoverheid, de provincie, de gemeente, de poontwikkelaar? D’66 kamerlid mevrouw Versnel, die namens de VROM-kamercommissie het gesprek bijwoonde, vindt dat een situatie waarbij partijen de zwarte piet doorschuiven voorkomen moet worden. SNA-woordvoerder Knoop vond dat waar een schimmige situatie dreigt te ontstaan het de rijksoverheid is die de verantwoordelijkheid naar zich toe moet trekken. “Deze problematiek mag in ieder geval niet op de schouders van gemeenten worden afgewenteld”, aldus Knoop. “Ook aan poontwikkelaars kan je zoiets niet overlaten”, zei hij. De verantwoordelijkheid staat echter los van de kosten. Volgens de SNA ke die aan een of meerdere partijen worden doorberekend.

Reageer op dit artikel