nieuws

‘Onderhandeling verliep bedrijfstak-onwaardig’

bouwbreed Premium

“De volgende bouw-cao moet echt op een andere manier worden afgesloten. De wijze waarop het nu is gegaan is in feite bedrijfstak-onwaardig. We moeten snel evalueren en kijken hoe het in het vervolg anders kan. Voor beide partijen geldt dat het door de lange stakingen een duurbetaalde cao is geworden.”

Volgens voorzitter F. van der Meulen van de hout- en bouwbond CNV, tevens onderhandelaar voor de bouw-cao, is er de afgelopen weken een forse prestigeslag gestreden, die het sluiten van een cao-contract verre van oversteeg.

“Het begon allemaal met dezelfde rituele dans: de verhalen van het AVBB over flexibilisering en een veranderende maatschappij die wij als aanloop naar de echte onderhandelingen voor onze kiezen kregen. Het viel de werkgevers moeilijk om concreet te worden. Ten aanzien van de vut maakten ze een grote inschattingsfout. De hele vut-problematiek was bij de bonden al een jaar voor de onderhandelingen uitgebreid in discussie geweest. De achterban was hier intensief bij betrokken. Vaststond dat de vut onbetaalbaar werd en een correctie op de vut-regeling zoals die er lag noodzakelijk was. Werkgevers waren er onvoldoende van doordrongen dat dit voor ons een moeilijk te verkopen boodschap zou worden. Naast het vernieuwen van die vut-regeling wilde de werkgevers echter ook zo ongeveer alle collectieve middelen afbreken. Er werd door werkgevers constant gesproken over het verkleinen van de wig en het sluiten van een cao voor de werkenden. Ik beschouw het als een inschattingsfout. Ze wilden te veel. Als vakbonden stonden wij met onze rug tegen de muur. Staken was ons enige middel.”

Angel uit overleg

Volgens Van der Meulen was ‘de angel uit het overleg’ op het moment dat Vahstal opstapte. “Het was moeilijk onderhandelen met Vahstal. Hij had te weinig oog voor de strikte scheiding tussen informeel en formeel overleg, terwijl dat cruciaal is voor een goed resultaat. Hij speelde uit, trok wat hij bij informeel overleg had weggegeven in het formele overleg rucksichtslos weer terug en begon vervolgens weer van voren af aan. We kwamen er in die laatste twee stakingsweken niet meer uit. Roel de Vries (voorzitter bouwbond FNV, red.) en ik hebben op het congres ter ere van het 100-jarig bestaan van het NVOB duidelijke signalen afgegeven aan de bestuurders in werkgeversland. We maakten duidelijk dat we zo niet meer verder konden. Dekker (directeur NVOB, red.) zei hierop voor de radio dat ze ervan overtuigd was dat Vahstal met ons contact op zou nemen. Hij deed het niet, en dat gaf aan dat er problemen waren in het kamp van de werkgevers. Enkele dagen erna hebben bestuurders toch hun verantwoordelijkheid genomen. In vrij korte tijd konden we toen een voor beide partijen aanvaardbaar contract afsluiten.”

Bouwberaad

Ook Van der Meulen is van mening dat niet alles bij cao moet worden geregeld. “De druk op het onderhandelingsproces wordt hierdoor te groot. Toch zie ik steeds weer gebeuren dat belangrijke en ingewikkelde zaken als de vut en de regionalisering van vakopleiding, scholing en arbeidsmarktbeleid op de onderhandelingstafel terecht komen. Dit ondanks het feit dat partijen tussentijds pogingen doen om oplossingen voor deze problemen te vinden. Op de een of andere manier lukt dat niet. In dat kader pleit ik toch weer voor een onafhankelijk voorzitter bij de onderhandelingen. Dat voorkomt dat partijen zich ingraven. Voor de langere termijn zullen we moeten pogen een raam-cao te ontwikkelen, met aanvullende afspraken per sector. Dat is een discussie die in het Bouwberaad thuis hoort.”

Flexibel

Van der Meulen is niet ontevreden over het behaalde resultaat. De bondsraad, in feite het parlement van de CNV-vakbond, keurde het resultaat snel na het bereiken van het principe-akkoord goed.

Echt ontevreden is de vakbonds-voorman eigenlijk alleen over het uitzend-experiment. “De bedrijfstak is momenteel al behoorlijk flexibel. Er wordt al gewerkt met uitzend-achtige constructies. Daarnaast hebben werkgevers de mogelijkheid tot collegiale in- en uitleen. Ik ben daar niet gelukkig mee. Ik vrees dat de betrokkenheid van werknemers alleen maar kleiner wordt naarmate het aannemen ervan op flexibele basis toeneemt. Ik verwacht dat het een heel lang proces wordt voordat partijen het eens zijn over de voorwaarden van dit experiment. Persoonlijk had ik het al dan niet opheffen van het uitzendverbod op de spits willen drijven en het op het bordje willen leggen van de overheid, die hier uiteindelijk over beslist. Maar zelfs in mijn eigen vakbond vind ik daar weinig gehoor voor.”

Reageer op dit artikel