nieuws

Investeren in milieu biedt fiscaal voordeel

bouwbreed

De ‘Regeling Vrije Afschrijving Milieu-investeringen’ (VA-Mil) biedt ondernemers direct financieel voordeel. De regeling maakt investeren in milieubewuste bedrijfsmiddelen fiscaal gezien aantrekkelijker.

Het gaat hier om bedrijfsmiddelen uit de zogeheten milieulijst. De VA-Mil-regeling geldt dit jaar voor zo’n 450 bedrijfsmiddelen. Inmiddels wordt gewerkt aan de milieulijst voor 1996. Elk bedrijf kan zelf voorstellen hiervoor indienen.

Ondernemers ke de middelen vrij afschrijven zodat een rente- en liquiditeitvoordeel ontstaan. In bepaalde gevallen is het mogelijk de totale investering al in het jaar van aanschaf volledig af te schrijven. Het bedrijfsmiddel mag echter nog niet eerder zijn gebruikt en moet in Nederland worden ingezet. Een uitzondering betreft het gebruik in enkele landen van oost- en midden-Europa. Onder de aanschaffingskosten vallen de koopsom plus de bijkomende kosten voor het bedrijfsklaar maken van de middelen.

Wordt in het eigen bedrijf een machine uit de lijst in elkaar gezet dan kan de ondernemer alle bijbehorende uitgaven als voortbrengingskosten afschrijven. Het bedrijf moet eventuele subsidies van de kosten aftrekken. Als een zaak uit de lijst onderdeel zal uitmaken van van een reeds in gebruik genomen bedrijfsmiddel mag de ondernemer op die zaak vrij afschrijven zolang het nog niet eerder is gebruikt.

Organisaties met een vrijstelling voor de omzetbelasting ke de aan de leverancier betaalde omzetbelasting bij de aanschaffings- of voortbrengingskosten rekenen. Het omgekeerde geldt ook: bedrijven die wel omzetbelasting moeten betalen ke deze niet met de aanschaffings- of voortbrengingskosten verrekenen. De afschrijving van bedrijfsmiddelen uit de milieulijst kan direct na de aanschaf volgen of vanaf het moment dat de ondernemer daarvoor kosten maakt.

Dit vereist vooraf aanmelding met het formulier ‘Melding vrije afschrijving milieu-investering’ dat de belastingdienst en het Bureau VA-Mil verstrekken. Elk bedrijfsmiddel uit de genoemde categorie vergt een apart formulier. Een deel van het formulier vult de ondernemer in; het andere een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent.

In het geval van een maatschap of een vennootschap onder firma moet elke maat of vennoot apart een meldingsformulier indienen waarop het investeringsbedrag naar rato van de winstverdeling wordt vermeldt.

Formulier

Het Bureau VA-Mil is de enige instantie die de formulieren verwerkt. Ondernemers dienen in het geval van de aanschaf van een bedrijfsmiddel binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting hun formulier bij het bureau indienen.

Als het om voortbrengingskosten gaat moet de melding binnen drie maanden na het eind van elk kalenderkwartaal waarin deze kosten ontstonden zijn ontvangen. In het geval dat het bedrijfsmiddel waarvoor voortbrengingskosten zijn gemaakt in de loop van het kalenderkwartaal in bedrijf komt gaat de termijn van drie maanden in op de datum van ingebruikname.

In beginsel kan de VA-Mil-regeling tijdelijk buiten werking worden gesteld wanneer het jaarlijks beschikbare bedrag dreigt op te raken. Het kan dan gebeuren dat voortbrengingskosten die in aanmerking komen voor vrije afschrijving nog niet zijn aangemeld. De ondernemer moet deze dan binnen drie maanden na de datum van ingang aanmelden.

Belastingdienst

Het bureau stuurt een kopie van het formulier naar de eenheid van de belastingdienst waaronder het desbetreffende bedrijf valt. De ondernemer krijgt een ontvangstbevestiging. Dit betekent niet dat de fiscus de vrije afschrijving ook accepteert. Het bedrijf moet de afschrijving in de aangifte verwerken. De belasting stelt aparte eisen in het geval een onderneming een bedrijfsmiddel dat niet op de milieulijst voorkomt vervangt door een voorziening die er wel op staat.

De vervangingsreserve voor het niet-milieubewuste bedrijfsmiddel komt dan in mindering op de aanschaf- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel uit de lijst. Alleen op het restant mag worden afgeschreven. Wordt het bedrijfsmiddel uit de lijst vervangen door een voorziening die er niet op staat kan de ondernemer de vervangingsreserve niet toepassen.

De boekwinst komt dan bij de winst. In het geval het bedrijfsmiddel wel op de lijst voorkomt kan de onderneming wel de vervangingsreserve toepassen. De boekwinst wordt dan omgezet in ene vervangingsreserve.

Nadere inlichtingen verstrekt het Bureau VA-Mil via telefoon 076-227277 en fax 076-229044.

Reageer op dit artikel