nieuws

Importverbod bepleit voor asbesthoudende produkten

bouwbreed Premium

In woningen en gebouwen in Nederland zijn momenteel nog anderhalf miljoen cv-ketels en een even grote hoeveelheid geveltoestellen, geisers en boilers in gebruik die asbest bevatten. Om daar verantwoord mee om te gaan is een handboek opgesteld voor de installatiebranche. Bij de presentatie ervan bepleitte Saskia Hoek van de Industriebond FNV een importverbod op asbesthoudende produkten.

Het eerste exemplaar van het handboek werd overhandigd aan staatssecretaris Tommel van VROM. Het lijvige document geeft een beschrijving van alle asbesthoudende verwarmingstoestellen en installatiematerialen en beschrijft procedures en methoden van werkzaamheden aan deze installaties. Dit op basis van de huidige kennis en inzichten.

Verder biedt het handboek belangrijke gegevens over metingen, afvalprocedures, rapportage en registratie, asbestvervangende produkten, onderhoud van stofzuigers en leveranciers van materialen. Ook verschaft het handboek informatie over alle thans bekende toepassingen van asbest in de installatietechniek.

In het handboek staan zeer gedetailleerde werkplannen die beschrijven onder welke omstandigheden en met welke maatregelen, voorzieningen en beschermingsmiddelen de installateur zelf met aangetroffen asbest moet omgaan.

Initiatief

Het initiatief tot het opstellen van het handboek is genomen door sociale partners in de branche. Alvorens tot publikatie over te gaan hebben de ministeries van VROM en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsmede de Arbeidsinspectie (nu: Dienst I-SZW) op- en aanmerkingen gemaakt. Die zijn verwerkt in de definitieve tekst.

Het handboek, dat voortdurend zal worden geactualiseerd, is voor de installatiebranche een belangrijk instrument ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Onderhoud, reparaties, afvoer en sloop van asbesthoudende apparaten vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de werknemers. Maar ook is er gevaar voor besmetting van de omgeving en de gezondheid van gebruikers/bewoners.

Tot het invoering van het asbestverbod in juni 1993 was de verwerking van asbest in installaties toegestaan. Volgens gegevens van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) zijn tussen 1970 en 190 ongeveer 1 miljoen cv-ketels in woningen geplaatst. Van die ketels bevat 80% asbest. Van 1980 tot 1990 werden nog eens 1,8 miljoen ketels geplaatst waarvan 40% asbest bevat.

Uitgaande van een gemiddelde technische levensduur van ruim twintig jaar, betekent het dat er momenteel nog enorme hoeveelheden apparaten met asbest in de gebouwde omgeving staan.

Risico’s

Saskia Hoek was blij met het handboek, omdat vooral installateurs enorme risico’s lopen. Zij lopen in hun dagelijks werk immers bij voortduring tegen blootstelling aan asbest op.

Voor het opstellen van het handboek is alle producenten van cv-ketels gevraagd informatie te verstrekken over produkten die asbest bevatten. Maar 18 van de 51 merken deden geen opgaaf.

“Dat is niet alleen uiterst onverantwoordelijk ten opzichte van de werknemers die deze installaties onderhouden, het is onmaatschappelijk gedrag. Het gaat om buitenlandse producenten uit landen waar geen asbestverbod geldt. Deze producenten zijn voor de VNI en de Industriebond FNV niet aan te spreken”, aldus Hoek.

Vandaar dat zij er bij de overheid (in de persoon van Tommel) op aandrong een verbod op import van asbesthoudende produkten af te kondigen. Dat zou dan niet alleen moeten gelden voor cv-ketels, maar ook voor gereedschappen en machines die in vele bedrijfstakken worden gebruikt. Zo’n verbod is volgens haar niet alleen van belang voor werknemers in de installatiebranche: “Ook het milieu kan zo gevrijwaard worden van asbestafval.”

Reageer op dit artikel