nieuws

Houten krijgt fiat Tommel voor opslag op bouwgrond

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Tommel zal de gemeente Houten geen strobreed in de weg leggen bij de invoering van een opslag van f. 2000 op de verkoop van bouwgrond voor koopwoningen in Houten-Zuid.

Het is volgens de bewindsman “een gemeentelijke vrijheid om een prijsdifferentiatie aan te brengen bij de gronduitgifte voor woningbouw. In deze gemeentelijke vrijheid wil ik ook niet treden.”

Tommel antwoordt dit op Kamervragen van VVD-woordvoerder Verbugt. De gemeente wil met de opslag van f. 2000 een lokaal volkshuisvestingsfonds creeren, dat kan fungeren als extra subsidiepotje voor de sociale woningbouw. In totaal hoopt men op deze manier f. 10 miljoen binnen te krijgen.

De VVD maakt bezwaar tegen het Houtense initiatief, enerzijds omdat zij het niet juist acht op kopers van woningen een beroep te doen om de bouw en het onderhoud van sociale huurwoningen te financieren, anderzijds omdat het niet spoort met het rijksbeleid om het eigen woningbezit te stimuleren. Ook vindt Verbugt dat er sprake is van ongewenste prijsopdrijving van kavels op de toch al dure Vinex-locaties. Tommel wijst de bezwaren van de liberalen echter van de hand. Volgens hem is het inderdaad niet juist als kopers de bouw en het onderhoud van sociale huurwoningen moeten financieren, echter alleen wanneer hierbij wordt uitgegaan boven de al bestaande differentiatie in gronduitgifteprijzen tussen de sociale huur- en ongesubsidieerde koopsector. Dan gaat het om de economische verkeerswaarde, die weer wordt bepaald door het verschil in ligging en de oppervlakte van de kavel van de verschillende woningtypes. Tommel meent dat van een dergelijke overschrijding van de geldende marktprijzen geen sprake is.

Bovendien is in het geheel nog niet gebleken dat er van het Houtense initiatief een prijsopdrijvend effect uitgaat. “De marktwerking brengt met zich mee dat er hoe dan ook steeds sprake zal zijn van een maximale verkoopprijs.” Tommel ziet dan ook niets in maatregelen om te voorkomen dat gemeenten door middel van extra belastingen op de grondprijs de prijs van koopwoningen opdrijven. Wel zal hij zijn Utrechtse inspecteur van de volkshuisvesting erop laten toezien dat de regeling in Houten niet strijdig is met de wet. Want zodra daarvan sprake is, zullen alsnog maatregelen worden genomen.

Reageer op dit artikel