nieuws

Hong Kong steekt miljarden in het riool

bouwbreed Premium

Hong Kong wil met een investering van ruim f. 3,84 miljard een rioleringspo uitvoeren. De oplevering ervan moet in 2003 gebeuren. De voorbereiding voor de werken vond in het begin van de jaren tachtig plaats.

Het bestuur van Hong Kong maakt voorts veel werk van inpolderingen die het grondgebied van de Britse kroonkolonie moeten vergroten. Gaandeweg ontstaat er twijfel over het nut van deze laatste werken en klinkt de kritiek dat het bestuur investeert in ruimte die het niet nodig heeft.

Het rioleringspo valt uiteen in vier fasen. De oplevering van de eerste moet in de loop van 1997 plaatsvinden ,waarna het afvalwater van Kowloon en het noordoostelijke deel van Hong Kong Eiland terecht komt in een zuiveringsinstallatie op het westelijke deel van Kowloon. Daar ondergaat het een voorlopige reiniging, waarna het diep onder het water van de zeestraat Victoria Haven wordt gepompt.

China meent dat het deels gezuiverde water nog grote aantallen bacterien en giftige stoffen bevat. Tot aan de oplevering van de tweede fase komt volgens het land zo’n twee miljoen ton van dit water in de Victoriahaven terecht.

Daardoor ontstaan grote gevaren voor de volksgezondheid in Hong Kong An in China. Het gedeeltelijk gereinigde water zal voor een deel terecht komen bij de kust van de provincie Guangdong. Peking is temeer tegen het po gekant omdat het meent dat het bestuur van de Britse kroonkolonie China niet tijdig en onvolledig over het werk informeerde. Daarbij valt een deel van de realisatie na 1997 onder Chinese verantwoordelijkheid.

Landaanwinning

De landaanwinning verliep in de afgelopen jaren uitermate snel. Sinds 1992 nam de omvang van het schiereiland Kowloon met ongeveer een derde toe door inpolderingen in West-Kowloon tussen Lai Chi Kok en Yau Ma Tei. Het Steenhouwerseiland kreeg door de landaanwinning verbinding met het vaste land van Kowloon.

Rond het begin van de volgende eeuw sluit het Groene Eiland aan op Hong Kong Eiland. Wanneer het vliegveld Chek Lap Kok in 1997 in gebruik komt volgt naar verwacht de inpoldering van de Kowloon Baai tussen de dan overbodige start- en landingsbaan en het vasteland.

Het Ramblerkanaal dat tussen het eiland Tsing Yi en Kwai Chung ligt, versmalt gestaag door de inpolderingen voor nieuwe overslagplaatsen voor containers. De Victoriahaven dient tegelijkertijd als steeds vaker gebruikte stortplaats. Dat laatste aspect verontrust niet alleen ecologen maar ook economen die vrezen dat de ongebreidelde stort Hong Kong uiteindelijk zal beroven van diep vaarwater.

Inpolderingen van versmalde vaarwegen bedreigen de veiligheid van het scheepsverkeer omdat de stroomsnelheid van het water in de overblijvende bedding stijgt.

De geschetste gang van zaken verontrust ook China dat het bestuur van Hong Kong eerder sommeerde de inpolderingen te staken. De Britse kroonkolonie meent evenwel dat de werken geen noemenswaardige invloed zullen uitoefenen op natuur en milieu. Ook economisch gezien valt er geen rampspoed te verwachten.

Golfbreker

Voor een deel gaat het nieuwe land op aan voorzieningen voor de containeroverslag. Dat gebeurt onder meer in het noordoostelijke deel van Lantau en op Tuen Mun.

Tussen Cheung Chau en het eiland Lamma komt een vijf kilometer lange golfbreker voor nieuwe havencapaciteit ten westen van de bestaande haven. Samen met landaanwinningen in het noorden van Lantau zorgt de golfbreker voor een meer gelijkmatige stroming van het getijdewater in het westelijke deel van de haven. Berekeningen en stromingsmodellen zouden deze stelling onderschrijven.

Ondergronds

Het Ontwerpersinstituut van Hong Kong vraagt zich intussen af of de overheid er verstandig aan doet grote delen ingepolderd land te bestemmen voor de wegenbouw.

Zo had de landaanwinning voor West-Kowloon beduidend kleiner ke zijn of in elk geval beter op het stedelijke gebied ke zijn aangesloten wanneer enkele hoofdverkeerswegen een ondergronds trace hadden gekregen.

De regering stelde in een reactie dat ondergrondse wegen weliswaar minder beslag op grond leggen maar geen al te grote lengte ke krijgen omdat anders problemen met de ventilatie ontstaan. In het verlengde daarvan liet de overheid weten dat een groot deel van de aan te leggen snelweg tussen West- en Oost-Kowloon wel ondergronds komt. De bespaarde ruimte zal opgaan aan woningbouw.

Het bestuur van Hong Kong denkt daarbij vooral aan particulier gefinancierde ontwikkelingen. Voorgenomen inpolderingen worden hoe dan ook uitgevoerd waarbij de regering tot aan de overdracht van de kroonkolonie aan China nieuwe inpolderingen voorbereidt en door middel van haalbaarheidstudies economisch laat toetsen.

Reageer op dit artikel