nieuws

Gesteunde vliesconstructie heeft geen dure voegen

bouwbreed Premium

Verdiepte aanleg van railinfrastructuur volgens het concept van de gesteunde vliesconstructie is prijstechnisch interessant. Dat komt omdat een vlies voor de waterafdichting wordt gebruikt, terwijl een geprefabriceerde betonnen bak voor de nodige sterkte zorgt. Dure waterdichte voegen in de betonnen onderdelen ke daardoor achterwege blijven.

Dit blijkt uit de toelichting op de plannen door dr.ir. A.F. Pruissers, adjunct directeur van Dirk Verstoep BV over de bouwwijze die hoge ogen moet gaan gooien bij de aanleg van de hogesnelheidslijn of als variant voor de Betuwelijn. Het plan voor de ‘gesteunde vliesconstructie’ is ontwikkeld bij Dirk Verstoep en zal worden gepresenteerd op het congres ‘Infratunnel’ dat vandaag en morgen in Amsterdam wordt gehouden.

Folies worden in Nederland al toegepast om een gebied te creeren, waarin de waterstand beheerst kan worden. Nadeel hiervan is dat de folie diep aangelegd moet worden, omdat een dikke laag grond het nodige tegenwicht moet leveren om opbarsten van het vlies te voorkomen. Omdat folies in het algemeen in den natte worden aangelegd is de breedte van het cunet bij ontgraven breed.

Het concept dat is ontwikkeld bij Dirk Verstoep heeft dit nadeel niet. Alhoewel het cunet in den natte wordt ontgraven kan de breedte beperkt blijven omdat de waterkerende HDPE-folie vlak onder de constructie die voor de sterkte zorgt kan worden aangebracht. Bovendien wordt deze folie aan de zijkanten nog eens teruggeslagen.

De betonnen constructie die zorgt voor het afgeven van krachten van de sporen naar de ondergrond heeft een halfronde vorm. De opwaarts gerichte krachten die hierop werken worden in evenwicht gehouden door L-vormige constructie-onderdelen die aan de zijkant op de betonnen segmentdelen worden geplaatst.

Het gewicht van de grond die op deze onderdelen rust zorgt voor de nodige stabiliteit van de constructie. Dat geldt zowel voor de statische belastingen als ook voor de dynamische belastingen bij het passeren van treinen.

Vertrouwd

Bij de gesteunde vliesconstructie wordt uitgegaan van bekende, vertrouwde technieken. Baggeren van een cunet is bekend. Met aanbrengen van een folie onderwater is ook al ervaring opgedaan. De folie zal vanaf een rol op een ponton in de lengte van het trace worden uitgerold.

De betonnen elementen beslaan een kwart cirkel met een straal van 6 m en zullen worden geprefabriceerd. De segmenten hebben een breedte van 2,5 m en wegen ongeveer 8 ton per stuk, waardoor vervoer over land eenvoudig is te doen. Ze zijn voorzien van een vaar- en een moereind waardoor een zanddichte afsluiting wordt verkregen. Ze zullen worden samengesteld tot stukken van 25 m lengte. Ze worden bij elkaar gehouden door daartoe aangebrachte voorspanning. Deze elementen worden naar de bestemde plaats in het cunet gevaren en onderspoeld met zand.

Na aanbrengen van de L-vormige vleugels wordt het vlies teruggeslagen tegen de constructie aan. De hoeveelheid water die bij neerslag binnen de constructie moet worden afgevoerd is gering en kan met een eenvoudig drainagesysteem worden verwijderd.

Zettingsvrij

Een van de grote voordelen van het concept van het gesteunde vliesconstructie is dat de constructie zettingsvrij is uit te voeren. De afmeting van de L-vormige steunwanden aan de zijkant maken dat mogelijk. In gebieden met zettingsgevoelige grondslag kan dat van belang zijn.

Bij kruisingen met autowegen die aan zetting onderhevig zijn kan ervoor worden gezorgd dat de gesteunde vliesconstructie de zettingen van de weg volgt. Dit is ook van belang bij de aansluiting van de gesteunde vliesconstructie op ander bestaand of nieuw werk Het idee voor het concept stamt uit 1993. Inmiddels is daarop octrooi aangevraagd.

Het wordt nu gepresenteerd om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden qua techniek en vergunningen in komende bestekken voor Betuwelijn en hogesnelheidslijn toepassing in ieder geval mogelijk maken.

Leuke prijs

Het concept is prijstechnisch erg interessant. Pruissers laat weten dat de gesteunde vliesconstructie zowel voor 50 km Betuwelijn als voor een stukje van 1 km een hele leuke prijs oplevert. Daarmee onderscheidt dit concept zich van een deel van de alternatieven en varianten die inmiddels door collega aannemers zijn aangedragen.

Er wordt door Rijkswaterstaat en de NS gezocht naar mogelijkheden voor het uitvoeren van een proefpo. Maar Pruissers sluit niet uit dat Dirk Verstoep als aannemer risicodragend een po met een gesteunde vliesconstructie kan aanbieden, mits het bestek die ruimte biedt.

Dat is een van de redenen geweest om al in een vroeg stadium technici van Rijkswaterstaat en de NS op de hoogte te brengen van de plannen.

Reageer op dit artikel