nieuws

EIB: Werkgelegenheid en uitstroom nemen toe Personeelsvoorziening gww wordt probleem

bouwbreed

In de grond-, weg- en waterbouwsector zal in 2000 zo’n 40% meer mensen ke instromen dan in 1993. Een en ander wordt veroorzaakt door een forse toename van de produktie, maar ook doordat het aantal uittreders verder stijgt. De sector moet daarom rekening houden met problemen in de personeelsvoorziening.

Dat constateert het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) in zijn rapport De gww op middellange termijn (bouwproduktie en werkgelegenheid)’. Dit rapport werd opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers.

Het EIB is bijzonder optimistisch over de produktiegroei in de sector. De omvang ervan zal in de periode 1993-2000 toenemen tot f. 14,1 miljard, een stijging van 17%. Dit hangt samen met de grote investeringen in projecten als Schiphol, de Betuwelijn en de hoge snelheidslijn. Daarnaast is de activiteit in de railbouw behoorlijk verhoogd, als gevolg van de uitvoering van het NS-plan Rail 21′.

Om al dit werk de komende jaren uit te voeren zal de gww-sector heel wat meer mensen in zijn gelederen ke en moeten opnemen. Het aantal werkenden zal in 2000, naar verwacht, met 8,6% toenemen ten opzichte van 1993. Het aantal benodigde toetreders is echter veel hoger omdat ook de uitstroom verder zal stijgen.

Pendel

Vooral de vraag naar straatmakers, machinisten en uitvoerders zal tot 2000 stijgen. Het aantal kabel- en buizenleggers zal afnemen. Algemeen kan worden gesteld dat de behoefte naar geschoold personeel groot is.

De vraag naar personeel is niet in alle delen van het land dezelfde. Op de korte termijn neemt het aantal werknemers in het Westen van het land veel minder toe dan in de andere regio’s. Op de middellange termijn wordt vooral een stijging van de vraag in het zuiden van Nederland verwacht.

Het gaat dan overigens om de vraag naar arbeid in de woonplaats van de werknemer. Wordt er gekeken naar de vraag van arbeid op de werklocaties dan ontstaat er overigens een heel ander beeld. Het aantal werkenden neemt voornamelijk in het Westen toe.

Dit houdt in dat de inkomende pendelstroom in het Westen in de toekomst zal toenemen en in de andere regio’s zich een stijging van de uitgaande pendelstroom zal voordoen.

Voor deze verwachte toestroom zal de gww-sector voor een belangrijk deel moeten putten uit schoolverlaters. De schoolverlaters waaruit de sector in het algemeen zijn werknemers recruteert zal in de komende jaren afnemen. Dit geldt voor zowel de lagere als de middelbare opleidingen.

Go Infra

Het EIB verwacht daarom problemen in de personeelsvoorziening, voornamelijk van kwalitatieve aard. Van de nieuwe instroom in 2000 moet driekwart een niet op de bouw gerichte voorbereidende beroepsopleiding hebben gevolgd. De uitstroom in deze opleidingen neemt echter af en ook in andere bedrijfstakken bestaat een tekort aan dit soort opgeleiden.

De gww moet hierdoor steeds meer in concurrentie met andere sectoren werven. Verbetering van het imago is daarbij belangrijk. Branche-organisaties in deze sector zijn daarom begonnen met de campagne Go Infra’.

Reageer op dit artikel