nieuws

De Boer: Export bouw- en sloopafval is illegaal

bouwbreed

Zeefzandhoudend bouw- en sloopafval mag alleen dan worden uitgevoerd wanneer voor het transport een ontheffing is verleend. Alle puin bevat zeefzand en niet een bedrijf heeft toestemming dit afval te exporteren. Als gevolg daarvan is uitvoer van bouw- en sloopafval een illegale activiteit.

Minister M. de Boer van VROM antwoordde dit op schriftelijke vragen van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Brekerijen in het zuiden van het land klagen over de grote stroom bouw- en sloopafval die naar Belgie weglekt. Belgische bedrijven halen dit afval naar verluidt zelfs tot in het Westland gratis op. Volgens de BRBS ke deze ondernemingen dat alleen omdat in Belgie beduidend minder strenge normen voor herverwerking gelden.

Hergebruik komt vaak neer op verwerking in ophogingen en aanvullingen. Welbeschouwd gaat het dan om verkapte stort. Daarbij is zeefzand in Belgie een onbekend begrip. Als gevolg daarvan ontstaan oneerlijke concurrentieverhoudingen, met alle gevolgen van dien voor de bedrijfsvoering.

De antwoorden van minister De Boer maken het volgens de BRBS duidelijk dat de uitvoer van bouw- en sloopafval alleen met een ontheffing mag. Over toezicht op het naleven van deze voorwaarde deed de bewindsvrouw evenwel geen nadere toezeggingen. Een strengere controle vereist in elk geval uitbreiding van de bijbehorende instanties.

De Regio Zuid, die de naleving in de drie zuidelijke provincies controleert, kan daarvoor slechts drie medewerkers inzetten. Die houden zich vooral bezig met gevaarlijk afval. De milieupolitie beschikt weliswaar over opsporingsbevoegdheid, maar maakt daar nog weinig gebruik van. Een strengere controle kan bijvoorbeeld inhouden dat de milieupolitie de gang van zaken omtrent een slooppo volgt en nagaat waar het vrijkomende puin terecht komt. De BRBS kaartte de problemen en de eventuele oplossingen eerder al aan bij VROM maar constateerde tot op heden weinig verandering.

Toestemming

In haar beantwoording stelde minister De Boer dat de grensoverschrijding van bouw- en sloopafval altijd gepaard moet gaan met een toestemmingsprocedure. In Nederland geldt die procedure niet wanneer een partij uitsluitend bestaat uit mengsels afvalstoffen, die op de zogeheten groene lijst voorkomen en wanneer elke afzonderlijke fractie opgaat aan nuttige toepassing.

Deze situatie doet zich bij bouw- en sloopafval in een beperkt aantal gevallen voor. Het gaat dan vooral om mengsels van beton- en metselpuin. In Belgie geldt dat voor het overbrengen van dergelijke gemengde afvalstromen altijd een toestemmingsprocedure moet worden gevolgd.

Zeefzand

Zodra bouw- en sloopafval zeefzand bevat, valt de procedure voor het overbrengen voor nuttige toepassing onder de werking van de zogeheten rode lijst. Volgens De Boer beschikt niet een bedrijf over toestemming voor dergelijke transporten. Ondernemers die zeefzandhoudend bouw- en sloopafval de grens over brengen maken zich schuldig aan illegaal handelen.

In samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) zijn enkele acties rond het illegale transport van bouw- en sloopafval gaande. De OVAM maakte daarbij enkele processen verbaal op.

Volgens De Boer gaat het in het laatste geval om slechts een beperkt aantal en vindt het om die reden niet noodzakelijk meer acties te houden. Wel bereidt de Inspectie milieuhygiene een onderzoek naar puinbrekers voor.

Dat moet een meer gestructureerd inzicht geven in de omgang met bouw- en sloopafval. Wanneer dit onderzoek aantoont dat er meer illegale handelingen voorkomen dan nu aangenomen volgt een intensievere handhaving.

Reageer op dit artikel