nieuws

Concept nieuw UAR binnen enkele weken beschikbaar

bouwbreed

Binnen enkele weken presenteert het permanent overleg orgaan AVBB/SPO een concept van een vernieuwd uniform aanbestedingsreglement. Marktpartijen zal worden gevraagd daarmee in te stemmen. In dit nieuwe concept probeert men de voor de bouw belangrijke elementen als calculatievergoedingen etc. goed te regelen. Totdat een dergelijke regeling de nodige rechtskracht zal hebben verkregen, zal er gewerkt moeten gaan worden met Algemene Inschrijvings Voorwaarden.

Deze nieuwe ontwikkeling werd bekend op de lustrumbijeenkomst van de VGBouw in Amsterdam. Voorzitter drs. Chr. Sas schetste in een inleiding dat nu de mededingingsregels zijn verboden er sprake is van een jungle situatie, waar geen enkele spel- en gedragsregels gelden. “Een absoluut onmogelijke situatie voor een branche waar het om zulke grote zaken, zulke grote bedragen, zoveel werkende mensen, zulke lange procedures en zulke grote maatschappelijke belangen gaat afhalen.”

Verticale ordening

Het geen vergoeding ke krijgen van calculatiekosten noemde hij “het werken aan je graf in plaats van aan je bedrijfstoekomst. Enkele grote calculaties die tot niets lijden ke een bedrijf zo’n twee miljoen gulden nergens te declareren kosten geven”, aldus Sas. Daarom moet er snel aan een verticale ordening worden gewerkt, naar een wettelijke regeling, waarbij de aanbesteding tussen de investeerder en de ondernemer goed en eerlijk wordt geregeld.

Als het permanent overlegorgaan AVBB/SPO met een concept naar buiten komt, waarin verrekening van kosten en het tegengaan van leuren goed worden geregeld is er nog een lange weg te gaan voor deze nieuwe verticale ordening door de markt zal ke worden geaccepteerd. Daarvoor is onder andere instemming van de overheid nodig. Overigens laat het ministerie van VROM door DHV de bestaande UAR ook evalueren. In de tijd die voor de algemene acceptatie nodig is, zal daarom door de bedrijfstak gebruik moeten worden gemaakt van algemene inschrijvingsvoorwaarden, de AIV, die de plaats gaat innemen van de Voorlopige Uitvoerings Instructie.

De openbare aanbesteding waarop al deze zaken betrekking hebben past overigens steeds minder bij de ontwikkelingen in de bouw. Vooral leden van de VGBouw presenteren zich steeds meer bij acquisitie als totaal probleemoplossers, waarop nauwelijks een openbare besteding past. Een onderzoek over deze innovatieve ontwikkelingen werd op het congres gepresenteerd. (Op pag. 5 wordt daar uitvoering op ingegaan.). Vandaar dat de VGBouw er ook voorstander van is om in ons land pre-kwalificatie en classificatie in te voeren, zij het niet zo gedetailleerd als in Belgie.

Ook VNO-NCW-voorzitter Rinnooy Kan had kritiek op de Europese regelgeving en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse bouw. Zo vindt hij dat de Europese richtlijnen onvoldoende zijn toegesneden op de situatie waarin de bouwkundige hoofdaannemer steeds vaker optreedt als organisator van onderaannemers die het eigenlijke werk uitvoeren. Ook vindt hij een knelpunt dat de keuze van de aannemer niet altijd objectief is. Er zijn veel mogelijkheden om door middel van administratieve vereisten en/of subjectieve interpretatie voor een nationale aannemer te kiezen.

Samenwerking

Over mogelijke samenwerking en/of fusies zei Sas nog dat een samengaan met het NVOB er niet inzit. Wel een samenwerking op zo veel mogelijke terreinen. In de gww-sector is een eerste stap tot fusie gezet, “volgende stappen zullen zeker nog komen. Recht overeind blijft dat meer en betere samenwerking voor alle brancheorganisaties uitgangspunt moet zijn. Ik verwacht in de toekomst goede resultaten”, aldus Sas.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels