nieuws

Aanpak Mergelland vergt investering van f. 77 mln

bouwbreed Premium

Concentratie van woningbouw in Vaals, Gulpen en Valkenburg. Verplaatsing van boerderijen. Herontwikkeling van het zwaar vervuilde Geuldal. Bevorderen van infiltratie van regenwater. Verbetering van wandelroutes. Terugdringen van autoverkeer door maatregelen in de infrastructuur. Dat is een greep uit de vele maatregelen die voorgesteld worden om het karakter van het Mergelland in Limburg te behouden. De komende jaren is daartoe een investering van totaal ruim f. 77 miljoen noodzakelijk.

Dit blijkt uit het door de Stuurgroep ROM-Mergelland gepresenteerde Plan van Aanpak voor het Mergelland: het meest zuidelijk deel van de provincie Limburg.

Het karakteristieke heuvellandschap wordt bedreigd door verstedelijking, landbouw, toenemende recreatie en waterwinning. Met een integratie van het ruimtelijk-, milieu- en waterbeleid wordt getracht die negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen.

Rijk, provincie, gemeenten, streekgewesten, water- en zuiveringschappen en een groot aantal maatschappelijke belangenorganisaties verplichten zich in een slotconvenant tot uitvoering van de voorgestelde maatregelen. En dragen bij in de kosten van de duurzame ontwikkeling in het gebied.

Het ministerie van Landbouw neemt het leeuwedeel voor zijn rekening: ruim f. 26,9 miljoen. VROM verstrekt f. 4,7 miljoen en de provincie f. 6,25 miljoen. De gemeenten trekken samen f. 10,36 miljoen uit. Het waterschap Roer en Overmaas betaalt ruim f. 13 miljoen en het zuiveringschap komt met f. 8,75 miljoen over de brug. Het (vooral agrarische) bedrijfsleven draagt ruim f. 3,4 miljoen bij.

Woningbouw

De inhoudelijke koers van het Plan van Aanpak moet straks doorwerken in streek- en bestemmingsplannen. Centraal daarin moeten staan behoud van het unieke waardevolle landelijke karakter, realisering van een Ecologische Hoofdstructuur, verbetering van perspectieven voor de landbouw en in samenhang ontwikkelen van recreatie en landschap.

Met het oog hierop is verdere verstedelijking van het gebied ongewenst. Uitbreiding van de woningvoorraad is slechts voorbehouden aan regionale kernen, te weten Gulpen, Vaals en Valkenburg. Ook mag er gebouwd worden in de overige kernen door verdichting en inbreiding.

In het kader van de in 1997 te verwachten herziening van het Streekplan Zuid-Limburg wordt blijkens het Plan van Aanpak “thans op bestuurlijk niveau overlegd hoe het restrictief beleid verder zal worden verwezenlijkt”.

Verplaatsing

Concreet gaat het daarbij om de vraag “hoeveel van de geraamde woningbouwbehoefte in de lokale kernen binnen de vastgestelde bebouwingslijnen kan worden gerealiseerd en welk deel van deze behoefte nog kan worden toegevoegd aan de regionale kernen danwel de steden”.

Ruimte voor woningbouw in kernen kan worden gevonden door daar nu nog aanwezige melkveehouderijbedrijven te verplaatsen naar het buitengebied: “Daar is in beperkte mate nog ruimte voor bedrijfsuitbreiding en grotere huiskavels.”

Milieukwaliteit

Ter versterking van de agrarische sector moeten ook bedrijven worden verplaatst uit reservaats- of natuurontwikkelingsgebieden.

Het ROM-po beoogt verder het terugdringen van de verontreiniging van bodem en grondwater door zware metalen en bestrijdingsmiddelen tot “een aanvaardbaar en zo mogelijk verwaarloosbaar niveau”. Belangrijke maatregelen betreffen terugdringen van autogebruik (bijvoorbeeld door omleggen van wegen) , grondige aanpak van het Geuldal en bestrijding van de erosie.

Het plan voor ontwikkeling van het Beneden-Geuldag is te groot om in een keer te ke worden uitgevoerd. De kosten worden geraamd op – 21 miljoen. Doel is “een compleet, ongerept en afwisselend beekdal te ontwikkelen”. Gedacht wordt daarbij aan “een kronkelende beek met afkalvende oevers, stroomversnelingen en grindbanken”. Uitvoering vindt gefaseerd plaats. Uitgegaan wordt onder meer van herinrichting van de Geul, verwijderen van verontreinigd slib, weghalen of onschadelijk maken van gestort puin, aanleg van vistrappen en dassentunnels en bebossing.

Erosie-probleem

Bestrijding van erosie kan langs vier wegen worden gerealiseerd: natuurtechnische maatregelen (herstel of aanleg van de zo kenmerkende graften en heggen), cultuurtechnische maatregelen (ruilverkaveling en perceelsindeling), civieltechnische maatregelen (reservoirs voor opslag van regenwater, dat gebruikt kan worden van infiltratie in verdroogde gebieden) en teeltechnische maatregelen (grasland aanleggen in akkerbouwgebieden).

Door meer aandacht voor infiltratie van regenwater kan in nieuwbouwwijken en bestaande woonwijken bespaard worden op de aanleg van rioleringen. In dit verband zullen enkele proefpoen worden uitgevoerd: bij nieuwbouw van woningen,

bij bestaande woningen en bij nieuwbouw van scholen, kantoren en gebouwen.

Reageer op dit artikel