nieuws

Aandeel eengezinswoningen

bouwbreed

Op de woningmarkt geldt de eengezinswoning verregaand als favoriet. Het is dus van belang het aandeel daarvan in het totaal in de gaten te houden. Wat dat betreft houden de resultaten van 1994 ten opzichte van 1993 een waarschuwing in.

In 1993 zijn er een kleine 84 duizend woningen opgeleverd, waarvan ruim 28 duizend huur- en meer dan 55 duizend koopwoningen. In 1994 waren de overeenkomstige cijfers ruim 87 duizend totaal, waarvan 28 duizend huur- en 59 duizend koopwoningen. Het aantal huurwoningen bleef op zeven stuks na precies gelijk; de stijging kwam tot stand in de koopsector. Het aandeel daarvan steeg dan ook van 66% in 1993 naar 68% in 1994. Wie had dat tien of twintig jaar geleden ke denken. In beide jaren bedroeg het percentage eengezinswoningen (eg) 75, maar daarachter verborgen zich wel enkele veranderingen die van belang zijn om te signaleren. In de koopsector nam het eg percentage nog licht toe, van 91 naar 92%. Daarbij valt op, dat dit aandeel in de Premie A voor het eerst is afgenomen. In 1993 was dat nog 91%, als vanouds ongeveer even hoog als in de vrije sector, maar in 1994 bedroeg het nog maar 87%. In de Premie C bleef het gelijk (80%), evenals in de vrije sector (93%).

In de huursector waren de veranderingen groter en, zo te zien, niet alle in gunstige zin. In 1993 bedroeg het aantal eg-woningen nog 43% van het totaal, in 1994 was dat nog maar 40%. Daarbij liet de sociale huursector zich van zijn beste zijde kennen, ondanks de toenemende financiele problemen. Het aandeel eg steeg hier tegen de algemene beweging in, van 42 naar 43%. In de premie-huur halveerde het echter tot slechts 21%. Ook in de Premie C-huur (overigens slechts enkele honderden woningen) daalde dit aandeel fors: van 32 naar 20%. In de vrije sector-huur vond eveneens een flinke afname plaats van het percentage eg, van 54 naar 40%. Was er zoveel vraag naar luxe senioren flatjes ?

De provincies

In de diverse provincies zijn de bewegingen dikwijls tegengesteld, zoals in bijgaand tabelletje is te zien. Terwijl in sommige provincies allerwegen wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk aandeel eg om aan de overwegende marktvraag tegemoet te komen, worden elders toch weer meer flatjes gebouwd. Zolang er een woningtekort is raken die natuurlijk ook wel vol. Vooral in de huursector zijn de percentages eg nogal eens gedaald, zoals uit het landelijke beeld kon worden verwacht. Van 1993 op 1994 is dat gebeurd in zeven van de twaalf provincien, namelijk. Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In Noord-Holland bleef het percentage eg gelijk, in de overige provincies nam het enigszins toe. In de koopsector was het omgekeerde het geval. Hier steeg in de meeste provincies het percentage eg, in Friesland zelfs tot nagenoeg 100%. Alleen in Drenthe, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland daalde dit aandeel. In Noord-Holland leidden de plannen eindelijk tot een wat hoger percentage eg. Dat mocht ook wel, want met 81% van alle koopwoningen was dat in 1993 het laagste van heel Nederland. Die positie is nu (met 80%) overgenomen door Zuid-Holland.

Het resultaat van al deze bewegingen was, dat tenslotte in vier provincies het totale percentage eg afnam (Drenthe, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant) en in zeven provincies nog wat verder steeg. In Drenthe werden overigens in 1994 nog geen 3000 woningen gebouwd.

Komende jaren

Nu de Vinex-jaren aangebroken zijn wordt het interessant om deze cijfers in het oog te houden. De soms verlangde hogere bebouwingsdichtheid zou plannenmakers wel eens tot een hoger percentage appartementen ke verleiden, dan met de marktvraag op langere termijn overeenkomt. Vooral in de randstad echter zal volgens de berichten in belangrijke mate voor de doorstroming (moeten) worden gebouwd. Het is voor de talrijke woningzoekenden te hopen, dat daardoor het lage percentage eg-woningen in vooral de beide Hollanden wat hoger zal worden.

Gereedgekomen woningen per provincie,

het percentage eengezinswoningen in de huur- en de koopsector, 1993/’94

provincie eg % eg % eg % eg % eg % eg % huur ’93 huur ’94 koop ’93 koop ’94 totaal ’93 totaal ’94 Groningen 39 33 95 97 77 78 Friesland 51 57 99 100 87 92 Drenthe 66 57 98 97 91 89 Overijssel 40 51 95 99 82 88 Flevoland 42 47 96 99 79 81 Gelderland 64 60 96 94 87 84 Utrecht 65 45 88 87 80 74 N-Holland 33 33 81 85 59 61 Z-Holland 25 22 83 80 57 57 Zeeland 58 54 93 95 86 89 N-Brabant 63 45 95 96 87 81 Limburg 43 54 96 97 80 84 Nederland 43 40 91 92 75 75 Bron: CBS

Reageer op dit artikel