nieuws

Zonne-energie rendeert vooral in bestaande bouw

bouwbreed

In de seriematige woningbouw zal op de korte termijn vooral de toepassing van passieve systemen voor zonne-energie aan (commerciele) belangstelling winnen. Het gebruik van actieve systemen zal in de nieuwbouw vooralsnog niet snel renderen. In de bestaande woningbouw zal dit eerder leiden tot een rendabele exploitatie omdat het energieverbruik daar hoger ligt en een betere isolatie technisch moeilijker te realiseren valt. Bestaande woningen van isolatie voorzien is vaak duurder en esthetisch minder fraai.

Ing. A. Hoogendam van Wilma Bouw uit Rotterdam legde op een bijeenkomst in Veldhoven uit dat het uiteindelijk de consument is die beslist of een woning op een of andere manier gebruik maakt van zonne-energie. De kosten worden immers volledig doorberekend in de verkoopprijs. In de experimentele poen vielen de meerkosten grotendeels weg door subsidies. Het toepassen van zonne-energie in de seriematige woningbouw vereist van de consument het besef dat energiebesparing absoluut noodzakelijk is. Vergeleken met de bestaande bouw kan er evenwel een prijsverschil ontstaan dat de markt mogelijk niet draagt. Energiebesparing moet tevens bijdragen aan een hoger wooncomfort. Het blijft een vraag of dit leidt tot een haalbare optie die nominaal nog energie bespaart. De kosten van de energievoorziening die terecht komen in de stichtingskosten moeten minimaal overeenkomen met de verhoging van de marktwaarde. Voorbeelden bieden een serre of een woning die op de zon gericht staat.

Serieproduktie

Soms doet zich de mogelijkheid voor om een voorziening op energiegebied te realiseren en daarmee een andersoortig probleem op te lossen. Te denken valt volgens Hoogendam aan de bouw van een serre die tegelijkertijd een geluidreductie teweeg brengt. De combinatie van deze twee aspecten levert financieel voordeel op. Serieproduktie en dus grotere aantallen zijn nodig voor een financieel aantrekkelijke introductie van systemen voor het gebruik van zonne-energie. Het is in dat opzicht interessant om na te gaan waar mogelijkheden liggen voor het produkt in de aanloopfase. Optimalisatie van de produktie zorgt voor de prijsdaling die de toepassing op grote schaal interessant maakt. De kennis die bij de nieuwbouw is opgedaan kan goede diensten bewijzen bij het toepassen van zonne-energie in de bestaande bouw. Wanneer de overheid meer maatregelen inzake energiebesparing treft worden toepassingen eerder rendabel.

De overheid wil dat in 2010 thermische zonne-energie 5 Peta Joule aan de energie voor het huishoudelijk verbruik levert. Zonneboilers moeten daaraan volgens A. de Geus en T. Bokhoven van de bedrijfstakvereniging Holland Solar 2 Peta Joule bijdragen. Ter vergelijking: het totale Nederlandse energieverbruik beloopt ruim 3000 Peta Joule waarvan zo’n 1200 Peta Joule opgaat aan het opwekken van warmte. Het huidige beleid zorgt er naar verwacht voor dat 40 procent van de gestelde norm wordt gehaald. Overheid, industrie en onderzoekers moeten nieuwe mogelijkheden zien te vinden om de resterende 60 procent te ke realiseren. Dat houdt onder meer veranderingen in op het gebied van technologie en marketing en in het beheer van de structuren voor het toepassen van nieuwere systemen voor zonne-energie.

Woningbouw

De energieprestatienorm zal in de woningbouw naar De Geus en Bokhoven verwachten een grotere belangstelling voor zonne-energie teweeg brengen. Te denken valt aan installaties die uitgaan van een verdere integratie van onderdelen die de verwarming van tapwater en ruimten verzorgen en die verdere energieverliezen voorkomen. Het buitenland beschikt inmiddels over systemen voor seizoenopslag die ook in Nederland toepassing ke vinden. Die ke aansluiten op voorzieningen voor wijkverwarming.

De integrale energieplanning zal een steeds belangrijker rol spelen bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties. De energiedistributiebedrijven zullen meer werk van de dienstverlening maken en als gevolg daarvan ook warmte en kracht leveren wat de weg vrij maakt voor thermische zonne-energie. Dat laatste bepaalt ook mede het welslagen van de gemeentelijke programma’s voor energiebesparing. Een bijdrage daaraan levert bijvoorbeeld ook het vierde kaderprogramma van de EU.

De nieuwere toepassingen van thermische zonne-energie maken volgens De Geus en Bokhoven enkele technische ontwikkelingen noodzakelijk. De tot op heden opgebouwde kennis is in Nederland voornamelijk gebruikt voor het ontwikkelen van betrouwbare en goedkope zonneboilers. Een gestructureerde ontwikkeling van nieuwe toepassingen vereist fundamentele activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling. De nadruk dient hier te liggen op bijvoorbeeld nieuwe materialen, opslagsystemen, zonnemuren en geintegreerde gevelsystemen. Internationale samenwerking beperkt de bijbehorende kosten en vergroot het rendement. De technische ontwikkelingen zullen een verbetering teweeg moeten brengen in de verhouding tussen de kosten en de baten. De apparatuur vergt slechts een deel van het totale bedrag. Om en nabij een kwart van de kosten hangt samen met de introductie op de markt.

‘Pionier’ Ouwens wint zonne-energieprijs ’95

Ir. C. Daey Ouwens, beleidsmedewerker van de provincie Noord-Holland, heeft op de vijfde Zonne-energie Conferentie de Zonne-energieprijs 1995 gewonnen. De Vereniging voor Zonne-energie ISES-Nederland en de Vereniging Holland Solar hebben hem deze onderscheiding toegekend voor de innoverende en stimulerende wijze waarop hij zich al vele jaren met zonne-energie bezighoudt. Daey Ouwens was begin jaren zeventig betrokken bij de ontwikkeling van de eerste zonnecel bij Philips. Tevens werkte hij aan de totstandkoming van het eerste Nederlandse autonome zonne-energiehuis in Castricum. Hij was ook de inspirator van het zonne-energiepo in het district Lebak in Indonesie, waar woningen met behulp van de zon van elektriciteit worden voorzien. De jury heeft grote waardering voor “zijn durf en vasthoudendheid om ideeen die in eerste instantie onmogelijk lijken, in werkelijkheid om te zetten”.

Reageer op dit artikel