nieuws

Woningbouw op Limburgs platteland versoepeld

bouwbreed Premium

Het CDA in Limburg wil van het nieuw aangetreden college van gedeputeerde staten weten of met onmiddellijke ingang gemeenten ke anticiperen of de aangekondigde koersbijstelling (versoepeling van beleid) ten aanzien van woningbouw in kernen op het platteland.

Sinds een reeks van jaren al is in de provincie Limburg sprake van een strikt woningbouwbeleid. Centraal daarin staat het concentreren van grootschalige woningbouw in de grote(re) steden. Dit impliceert voor de kleinere dorpen op het platteland een zeer terughoudend woningbouwbeleid. Dat heeft in het verleden aanleiding gegeven tot protesten. “Het zal u niet ontgaan zijn dat men hierover op het platteland niet altijd even gelukkig is”, stelt het CDA vast.

Die partij vindt dan ook dat er “als regel in een kern voldoende woningbouwmogelijkheden moeten zijn voor de eigen bevolkingsgroei. Maar met name sinds de provincie het aantal te bouwen woningen per kern koppelt aan richtcijfers, zijn er op dit punt knelpunten ontstaan in menig dorp.”

Nuancering

In het coalitieakkoord van CDA, VVD en PvdA wordt aandacht aan die problematiek besteed. Volgens het CDA komt het er op neer dat “de restrictieve richtcijfer-benadering enigszins wordt genuanceerd. Gesteld wordt dat bij duidelijke knelpunten in overleg met het betrokken gemeentebestuur passende maatregelen genomen ke worden. Hierbij kan gedacht worden aan het toestaan van inbreiding met name ten behoeve van degenen die in de betreffende kern geboren en/of getogen zijn.”

Het CDA vraagt GS nu of per direct met de nieuwe beleidslijn gewerkt kan worden of dat “afgewacht moet worden tot GS hierover een nota aanbieden dan wel genoemde beleidslijn in de betrokken streekplannen wordt opgenomen”. Aan GS de vraag wanneer dit te verwachten is.

Het CDA pleit ervoor om, in afwachting van een definitieve uitwerking van de beleidswijziging, gemeenten alvast daarop te laten inspelen.

Reageer op dit artikel