nieuws

Vraag naar personeel in bouw groeit enorm

bouwbreed

In 1995 moeten er 32.500 nieuwe werknemers in de bouw bijkomen. Dit is noodzakelijk vanwege het grote aantal poen dat in aanbouw is. Ruim 20.000 mensen zullen voor het eerst in de sector gaan werken. De overigen zijn herintreders. De vraag naar personeel in de bouwnijverheid is 43 procent hoger dan in 1993. In dat jaar vonden ruim 22.000 mensen werk in de bouw. Onder hen waren er 7700 die al eerder in de bouw hadden gewerkt.

Dit blijkt uit het rapport ‘De Bouwarbeidsmarkt in de periode 1993-2000’ van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Het EIB verwacht dat de vraag naar personeel vanaf volgend jaar zal dalen, maar desondanks blijft de behoefte aan nieuwe medewerkers hoog. “Het aantal benodigde nieuwe toetreders wordt in 2000 geschat op bijna 19.000, het aantal hertoetreders op bijna 11.000.

Ten opzichte van 1993 ligt het totale aantal benodigde toetreders in 2000 op een niveau dat 32 procent hoger is”, aldus het rapport. “Gezien de benodigde omvang en kwaliteit van het arbeidsbestand is het van belang dat de instroom in de bedrijfstak wordt bevorderd en tegelijkertijd de uitstroom wordt afgeremd”, concludeert het EIB.

Ongeschoold

Het grootste deel van het nieuwe personeel, 65 procent, heeft geen ervaring in bouw. In meerderheid zijn het schoolverlaters die een opleiding volgden in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO). Zij hebben niet allemaal hun opleiding afgerond, maar daar staat tegenover dat het aantal medewerkers dat slechts basisonderwijs heeft gevolgd afneemt.

Niet bekend

Van de werkloze bouwvakkers maken vooral de mensen met een afgeronde opleiding een kans om opnieuw aan de bak te komen. Werknemers die vanuit de bouw zijn overgestapt naar een andere bedrijfstak zijn doorgaans niet bereid om terug te keren. De reden voor hun vertrek was werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of omdat ze een andere sector aantrekkelijker vonden. “Wil men meer mensen terug laten keren naar de bouw, dan zal daar, gezien de redenen van vertrek, veel inspanning voor nodig zijn”, aldus het EIB-rapport.

Opleiding

Het EIB verwacht dat het aanbod van geschoold personeel de komende jaren zal afnemen. In 1995 is er een tekort van 4900 schoolverlaters met een afgeronde opleiding vbo-bouw. In 2000 wordt een tekort verwacht van 3900 vbo-ers. Het aantal leerlingen dat van een andere opleiding overstapt naar een opleiding in de bouw is gering.

Aan de vraag naar lager opgeleid personeel kan daarentegen gemakkelijker worden voldaan omdat kan worden geput uit het werklozenbestand dat tussen 1991 en 1994 ontstond. Bovendien zal de vraag naar personeel met weinig opleiding de komende jaren afnemen. Bij een tekort aan geschoold personeel zullen de lonen in de bouwnijverheid stijgen om de concurrentie met andere bedrijfstakken beter aan te ke. Een andere mogelijkheid om eventuele personeelstekorten te compenseren is dat bedrijven meer geld zullen investeren in machines.

Koepelcampagne

De stichting Bouwvakwerk zegt in een reactie op het rapport dat door de toenemende vraag naar personeel extra aandacht moet worden besteed aan de bevordering van het imago van de bouw. “Deze imagobevordering kan in het kader van de koepelcampagne verder worden gestimuleerd. Met name het westen van het land biedt goede kansen,” aldus Bouwvakwerk.

Verder vindt de stichting dat het aantal leerlingen dat een leerlingwezenopleiding in de bouw voltooit met 10 procent moet groeien. Nieuwe werknemers die niet of nauwelijks zijn opgeleid moeten worden gestimuleerd een opleiding te volgen. Bovendien is het noodzakelijk dat ook vrouwen en allochtonen vaker toetreden tot de bouwnijverheid, aldus Bouvakwerk.

Reageer op dit artikel